Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment9/4/2019
Ban hành Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Long Thành
UBND huyện4UBND1Văn bản2
  
Attachment5/25/2018
Ban hành quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Long Thành
Huyện ủy5Huyện ủy5Quyết định1
  
Attachment3/29/2018
Ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc huyện tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Huyện ủy5Huyện ủy5Quyết định1
  
Attachment7/13/2018
Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018 (đợt 1)
HĐND huyện6HĐND6Nghị quyết5
  
Attachment7/13/2018
Bổ sung các giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018 của huyện Long Thành
HĐND huyện6HĐND6Nghị quyết5
  
Attachment4/13/2017
V/v ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban Nhân dân huyện Long Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
UBND huyện4UBND1Quyết định1
  
Attachment8/17/2017
V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Long Thành
UBND huyện4UBND1Quyết định1
  
Attachment4/11/2017
Quyết định ban hành Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND huyện4UBND1Quyết định1
  
Attachment10/11/2017
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về "tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới"
Huyện ủy5Huyện ủy5Kế hoạch7
  
Attachment11/4/2017
Quyết định ban hành quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử huyện Long Thành
UBND huyện4UBND1Quyết định1