CÁC ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT

 
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
HUYỆN LONG THÀNH
 
 
1. TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP:
- Họ tên: Nguyễn Thị Mộng Thu
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Điện thoại cơ quan: 0251.844.799      Di động: 0937.077.279
 
2. PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC:
- Họ tên: Lại Ngọc Hùng
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
- Điện thoại cơ quan: 0251.844.178      Di động: 0123.4083979
 
3. PHÓ BAN:
- Họ tên: Nguyễn Văn Tám
- Chức vụ: Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Điện thoại cơ quan: 0251.844.178      Di động: 0123.4083979
 
4. CÁC THÀNH VIÊN:
4.1. Bà: Lý Thị Bạch Tuyết
- Chức vụ: Phó trưởng Đài Truyền thanh huyện .
- Điện thoại: 0916.889779
4.2. Ông: Phan Lê Nhân
- Chức vụ: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Điện thoại: 0945.236789
4.3. Ông: Phạm Hồng Nhựt
- Chức vụ: Chuyên viên VP.HĐND-UBND huyện.
- Điện thoại: 09.0909.9545
4.4. Bà Lâm Tuyết Phượng
- Chức vụ: Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
- Điện thoại: 0909.546126
 
CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
1. Bà Nguyễn Thị Mộng Thu – Trưởng ban:
- Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về toàn bộ hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện.
- Điều hành mọi hoạt động của Ban biên tập và chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ nội dung thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện.
- Chỉ đạo các thành viên Ban biên tập thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Chủ trì các cuộc họp của Ban biên tập, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm để duy trì và mở rộng nâng cao chất lượng về nội dung của trang thông tin điện tử huyện.
- Báo cáo và đề xuất định hướng phát triển với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về hoạt động của trang thông tin điện tử huyện.
 
2. Ông Lại Ngọc Hùng – Phó ban Thường trực:
- Thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc của Ban biên tập khi Trưởng ban vắng mặt.
- Giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, thường xuyên tổng hợp tình hình hoạt động của trang thông tin điện tử, báo cáo Trưởng Ban biên tập để đề xuất Huyện ủy, HĐND, UBND huyện những vấn đề cần thiết nhằm phát triển Trang thông tin điện tử hoạt động ngày càng hiệu quả.
- Phối hợp Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh trong công tác quản lý chung về mặt hạ tầng kỹ thuật, kiểm tra theo định kỳ hàng ngày dữ liệu của website trên máy chủ, đảm bảo website hoạt động liên tục, ổn định.
- Tổ chức điều hành  thực hiện  các hoạt động của ban Nội dung, giúp ban  Biên tập đăng tải các nội dung thuộc các lĩnh vực trên Trang thông tin điện tử  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị.
- Chịu trách nhiệm chấm nhuận bút cho các tin, bài, dữ liệu được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện. Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí về tiền nhuận bút, thù lao và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện theo đúng quy định hiện hành.
- Tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, năm về tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của huyện.
- Chuẩn bị các nội dung, chương trình và các tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban biên tập. Chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa các khâu: quản trị, biên tập, kiểm duyệt và đăng tin để đảm bảo việc cập nhật các thông tin trên trang thông tin điện tử được kịp thời, chính xác và đảm bảo an toàn thông tin.
- Phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn về viết tin bài cho cộng tác viên của các đơn vị trên địa bàn huyện.
 
3. Ông Nguyễn Văn Tám – Phó Ban:
- Chịu trách nhiệm kiểm duyệt, xét duyệt nội dung thông tin, các tin, bài, hình ảnh đang ở trạng thái chờ xuất bản. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn có liên quan cung cấp thông tin kịp thời đảm bảo đúng thời gian quy định cho hoạt động của Trang thông tin điện tử của huyện. Phối hợp Phó ban Thường trực thực hiện báo cáo hàng tháng, quý, năm về tình hình hoạt động trang thông tin điện tử của huyện.
 
4. Bà Lý Thị Bạch Tuyết – Thành viên
- Chịu trách nhiệm về tiếp nhận tin, bài, hình ảnh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cung cấp thông qua hộp thư điện tử daitruyenthanhhuyenlongthanh@gmail.com.
- Biên tập tin, bài, hình ảnh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cung cấp (ưu tiên biên tập tin, hình ảnh của các cơ quan gửi về). Trường hợp  tin, bài, hình ảnh không đạt yêu cầu biên tập viên không thể biên tập được phải hướng dẫn cộng tác viên của các đơn vị chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh.  
- Nhập tin lên trang thông tin điện tử huyện (theo hướng dẫn của phòng VH&TT huyện).
- Định kỳ báo cáo hàng tháng, quý, năm về số lượng tin, bài viết đã tiếp nhận và biên tập gửi về phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện.
 
5. Ông Phan Lê Nhân – Thành viên:
- Giúp Phó ban thực hiện những nhiệm vụ đã được phân công.
- Tiếp nhận các tin, bài, hình ảnh đã được xử lý, biên tập của cộng tác viên qua hộp thư điện tử tuyengiaolongthanh@gmail.com để kiểm duyệt, biên tập nội dung tin. Trường hợp tin, bài, hình ảnh không đạt yêu cầu (theo quy định của Ban Biên tập) ; có phản hồi về Cộng tác viên của các đơn vị chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện. Nếu tin, bài đã đề nghị chỉnh sửa mà Cộng tác viên không thực hiện hoặc chỉnh sửa, bổ sung không đúng thời gian quy định thì không duyệt tin.
- Các tin, bài đã được duyệt của Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ được chuyển cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện qua hộp thư điện tử pvhtt-lt@dongnai.gov.vn hoặc phongvhttlongthanh@gmail.com để đăng tải thông tin lên trang TTĐT huyện; làm cơ sở, căn cứ thanh quyết toán theo đúng quy định.
 
6. Ông Phạm Hồng Nhựt – Thành viên:
- Giúp Phó ban Thường trực thực hiện những nhiệm vụ đã được phân công.
- Đưa thông tin, hình ảnh lên website đang ở trạng thái chờ xuất bản.
- Quản trị kỹ thuật Trang thông tin điện tử huyện, phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh( Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ) và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản trị, nâng cấp và đảm bảo an toàn thông tin khi vận hành Trang thông tin điện tử huyện.
 
7. Bà Lâm Tuyết Phượng – Thành viên:
Chịu trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí về tiền nhuận bút, thù lao và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện theo đúng quy định hiện hành.
 
THÔNG BÁO

Triển khai tuyên truyền về Luật an ninh mạng

Triển khai thực hiện Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 9/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Kế hoạch số 5809/KH-UBND ngày 7/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương"

Trả lời yêu, ý kiến của bạn đọc trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai

Triển khai Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hỗ trợ tuyển dụng lao động tại công ty Chang Sing Việt Nam TTHH

Triển klhai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "tim hiểu pháp luật năm 2018"

Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Triền khai hệ thống tiếp nhận - xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của Bộ Nội Vụ

Triền khai thực hiện Luật thủy lợi và các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật thủy lợi

Triền khai thực hiện Giải thưởng Sản phẩm truyền thông KH-CN Đồng Nai năm 2018

Triền khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân trên địa bàn huyện Long Thành năm 2018

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu dân cư xã Phước Bình do Công ty Cổ phần Bất động sản Vi Như làm chủ đầu tư

Công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND tỉnh ĐỒng Nai

Tăng cương quản lý văn bản, tài liệu điện tử trên môi trường mạng

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ Tướng Chính phủ

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X)

Đẩy mạnh tham gia cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triền khai, thực hiện Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2018

Triền khai Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Nai

Học tập quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 154;155;156 và Kế hoạch số 158-KH/HU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Huyện ủy

Triền khai lời Kiêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam này 11/6/2018

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ II nhiệm kỳ 2018-2023

Tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp thông qua nội dung Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và giải thể một số xã thuộc long thành tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án cảng hàng không Quốc tế thuộc huyện long thành, tỉnh Đồng Nai.

Tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng ngày Môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2018 và "Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam" hưởng ứng Ngày Đại dương thể giới 08 tháng 6nawm 2018

Triển khai tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện

Triền khai thông báo cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" làn thư XIII năm 2018

Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Tôn giáo tín ngưỡng về truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc

Tuyên truyền triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018

Tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2018 trên địa bàn huyện Long Thành

Cung cấp thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử huyện

Lấy ý kiến về Dự thảo đề án Điều chỉnh địa giới hành chính và giải thể một số xã thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Triển khai thực hiện nội dung "tháng hành động vì trẻ em" năm 2018 trên địa bàn huyện

Hưởng ứng ngày Quốc tế đa sinh học năm 2018

Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông

Triển khai thông báo số 832/TB-SNgV ngày 22/5/2018 của Sở ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

Triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật về quyền tác giả trong hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện

Thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri của tổ ĐB HĐND tỉnh, huyện

Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2018"

Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Về việc hỗ trợ cấp chứng thư số chữ ký số cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện

Triền khai Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ khắc phục hậu quả bôm mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở tỉnh Đồng Nai

Tuyên truyền tình trạng lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về trên hệ thống thông tin cơ sở

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2019

Quyết định phê duyệt phương án tác chiến chữa cháy rừng mùa khô năm 2017/-2018 trên địa bàn huyện Long Thành

Phụ lục 1;2;3 Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử đối với các cơ quan ban ngành của huyện

Kế hoạch triển khai bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử và đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện và xã trên địa bàn huyện Long Thành năm 2018

Thông báo về việc triển khai Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2018

Quyết định ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Truyển khai công tác thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020" trên địa bàn huyện

Triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Cung cấp tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu thương mại Dịch vụ nghỉ dưỡng do Công ty cổ phần Tiếp vận Hàng hải Sao Mai làm chủ đầu tư tại xã Lộc An, huyện Long Thành.

Triển khai Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 05/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện

Triển khái thực hiện các Thông tư 64/2017/TT-BTNMT, 65/2017/TT-BTNMT và 71/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến năm 2018

Hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2018

Quyết định tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018

Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cổ Việt (968 - 2018)

Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Đồng Nai năm 2018

bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo lây nhiểm mã độc GandGrab trên hệ thống máy tính của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter