Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)
Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Ban Dân vận

BAN DÂN​ VẬN HUYỆN ỦY LONG THÀNH

 

1.Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ liên hệ: số 1, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Số điện thoại: 02513.845.957

- Email: bdvhult@dongnai.com

 

2. Thông tin lãnh đạo đơn vị.

+ Trưởng ban:

     - Họ và tên: Nguyễn Tấn Hưng

     - Năm sinh: 06/03/1977

     - Điện thoại: 0913108235

     - Email: hungnt.ubndlt@dongnai.gov.vn

 

+ Phó trưởng ban:

     Họ tên: Quản Thế Nhân

     - Năm sinh: 1981

     - Số điện thoại: 0935.596243

     - Email: 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ: Căn cứ Quy định 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy”, Ban Dân vận Huyện ủy Long Thành có chức năng và nhiệm vụ sau: 

+ Chức năng: là cơ quan tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về công tác dân vận (bao gồm cả công tác tôn giáo, công tác dân tộc) của Huyện ủy. 

+ Nhiệm vụ

 1. Nghiên cứu, đề xuất: 

- Chủ trì (hoặc phối hợp) nghiên cứu để tham mưu, đề xuất với Huyện ủy về những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về công tác dân vận của Đảng (bao gồm: công tác Mặt trận, các đoàn thể; công tác dân tộc; công tác tôn giáo; công tác vận động các tầng lớp nhân dân). Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, thông tri, chương trình, kế hoạch, kết luận về công tác dân vận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.  

- Tham gia ý kiến với các cơ quan Nhà nước trong việc thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng về công tác dân vận; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các vấn đề bức xúc trong các tầng lớp nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo. 

2. Thẩm định: 

- Thẩm định các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác dân vận của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. 

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng…có liên quan đến công tác dân vận. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về công tác dân vận đối với các chi, đảng bộ cơ sở. 

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác dân vận và phối hợp với các cơ quan liên quan bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận đối với đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác dân vận của các cấp ủy cơ sở trực thuộc huyện. 

4. Tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy và Khối vận các xã, thị trấn: 

- Tham gia với Đảng ủy các xã, thị trấn và cấp ủy trực thuộc huyện về phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng, ý kiến về công tác cán bộ khối dân vận cơ sở theo phân công. 

- Phối hợp, tham gia với Ban Tổ chức Huyện ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy Khối vận các xã, thị trấn; về công tác cán bộ trong khối vận theo phân cấp quản lý. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ theo quy định của Huyện ủy; về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ dân vận theo phân cấp quản lý của huyện. 

- Cùng với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng huyện trong công tác vận động quần chúng và tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện  giao: 

- Giúp Huyện ủy nắm tình hình về các vụ việc đột xuất xảy ra trên địa bàn, trên các lĩnh vực: tôn giáo, dân tộc, tình hình nhân dân và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng của huyện.

 - Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện và Thường trực Ban chỉ đạo công tác dân vận; công tác tôn giáo huyện. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy giao. 


     4.  Bộ máy, tổ chức: Căn cứ Quy định 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy”, Ban Dân vận Huyện ủy gồm 5 biên chế, trong đó có 01 Trưởng ban, 1 Phó trưởng Ban, 3 chuyên viên phụ trách.


Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​