Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)
Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Ủy ban kiểm tra


ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY


1. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Trụ sở Huyện ủy – Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại: 0251.3844256 - Email: ubkthult@dongnai.gov.vn

 

2. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

- Chủ nhiệm: 

Họ tên (ông): Lê Thanh Tiền

Năm sinh: 1965

Số điện thoại: 0913.941042


- Phó chủ nhiệm:

Họ tên (ông): Nguyễn Văn Hiếu

Năm sinh: 1969

Số điện thoại: 0979.358955


3. Chức năng, nhiệm vụ:(Theo quy định số 220- QD/TW ngày 27/12/2013. Ban bí thư, Trung ương khóa XI)

* Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu giúp Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Huyện ủy.


* Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy.

b) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và nhiệm vụ do Huyện ủy, Ban Thường vụ giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Ủy ban kiểm tra Huyện ủy quyết định.

c) Phối hợp với các ban đảng, giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

d) Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Huyện uỷ, Ban thường vụ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

đ) Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

- Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện trước khi trình Ban Thường vụ, Huyện ủy.

- Phối hợp:

a) Ban tổ chức, Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy.

Ban tổ chức Huyện ủy trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

Các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

b) Các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ huyện và cấp uỷ trực thuộc huyện uỷ.

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

b) Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

c) Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ và Ủy ban kiểm tra cấp uỷ trực thuộc Huyện ủy khi cần thiết.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao.


 

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​