Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)
Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội


PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


1. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ liên hệ của đơn vị: Trụ sở của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Long Thành đặt tại đường Tôn Đức Thắng, khu Phước Hải, thị trấn  Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Số điện thoại: 0251.3844278, Fax: 0251.3844 278 - Email: pldtbxh-lt@dongnai.gov.vn

 

2. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

- Trưởng phòng:

Họ và tên:

Năm sinh:

Số điện thoại:

Email: 

 

- Các phó trưởng phòng:

Họ và tên: Võ Văn Huấn

Năm sinh: 1965

Số điện thoại: 0918.538159

Email: 


Họ và tên: Phan Văn Ngọc

Năm sinh: 1959

Số điện thoại: 0913.108.249

Email: ngocpv@dongnai.gov.vn

 

Họ và tên: Doãn Thị Nhàn

Năm sinh: 1975

Số điện thoại: 0904.798.048

Email: nhandt1@dongnai.gov.vn

 

​3. Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Nhiệm vụ:

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện các biện pháp thực hiện công tác về lĩnh vực được phân công đạt hiệu quả, phù hợp với pháp luật và tình hình địa phương.

3. Thông tin tuyên truyên, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi được giao tại địa phương.

4.Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, thị trấn.

8. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

9. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

10. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

12. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

13. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

4. Bộ máy tổ chức:

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện bao gồm: Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

1. Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là người đứng đầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

4. Biên chế công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật.

*Phòng Lao động-TBXH huyện có 10 biên chế gồm: 01 Trưởng phòng; 02 phó trưởng phòng; 07 chuyên viên. Cụ thể như sau:

+Trưởng phòng: Phụ trách chung, ngoài ra phụ trách Giảm nghèo, phụ trách công tác Chính sách-NCC

+Phó phòng 01: Phụ trách công tác Bảo trợ xã hội; BVCSTE-BĐG-VSTBPN

+Phó phòng 2: Phụ trách Lao động việc làm-Đào tạo nghề, phòng chống TNXH…

+Chuyên viên 1: Phụ trách công tác Chính sách Người có công cách mạng

+Chuyên viên 2: Phụ trách công tác Lao động việc làm và dạy nghề

+Chuyên viên 3: Phụ trách công tác Bảo trợ xã hội

+Chuyên viên 4: Phụ trách công tác về Giảm nghèo; Bảo vệ chăm sóc trẻ em

+Chuyên viên 5: Phụ trách công tác về Bình đẳng giới-Vì sự tiến bộ phụ nữ; Văn thư; kiêm Thủ quỹ;

+Chuyên viên 6: Phụ trách công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội; kiêm Tổng hợp chung

+Chuyên viên 7: Phụ trách công tác về Tiền lương, tiền công, Bảo hiểm xã hội và an toàn lao động; kiêm nghiệp vụ Kế toán.


Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​