Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)
Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Phòng Tài chính Kế hoạch


PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN

 

1. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ liên hệ của đơn vị: Số 01, Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, TT Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại: 02513.844279 - Email: ptckh-lt@dongnai.gov.vn


2. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

- Trưởng phòng: 

Họ tên (ông): Trần Văn Thân

Năm sinh: 1976

Số điện thoại: 0934.119219

Email:


- Các Phó trưởng phòng:

Họ tên (ông): Nguyễn Văn Khương

Năm sinh: 1964

Số điện thoại: 0913.814266

Email: vankhuong21064@gmail.com.


Họ tên (ông): Đào Văn Hựu

Năm sinh: 1972

Số điện thoại: 0913.756446

Email: daovanhieu1972@gmail.com.


Họ tên (bà): Huỳnh Thị Kim Loan

Năm sinh: 1975

Số điện thoại: 0902.388151

Email: kimloanlt@yahoo.com.vn


3. Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng: (nêu chức năng của đơn vị)

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Thành là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Thành (gọi tắt là UBND huyện); có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng, quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện; đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ: (nêu nhiệm vụ của đơn vị)

1. Trình UBND huyện dự thảo và ban hành các quyết định, chỉ thị kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm về lĩnh vực tài chính; đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của UBND huyện về lĩnh vực tài chính, giá - công sản, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình thuộc lĩnh vực tài chính, giá - công sản, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân sau khi được phê duyệt.

3. Về công tác kế hoạch và đầu tư:

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

c) Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

4. Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:

a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện;

5. Về công tác tài chính, ngân sách:

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND các xã xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình UBND huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước thuộc UBND huyện. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, phân tích và báo cáo định kỳ hay đột xuất tình hình quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

c) Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình UBND huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

d) Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

đ) Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do UBND huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách các cơ quan, đơn vị và UBND các xã; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo UBND huyện để trình HĐND huyện phê chuẩn;

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý; quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách xã.

e) Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của pháp luật. Thẩm định, trình UBND huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

f) Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Quản lý và lưu trữ các hồ sơ, tài liệu, số liệu có liên quan đến việc quản lý tài sản công theo quy định.

g) Phối hợp với cơ quan Thuế trong việc quản lý công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện theo qui định của Pháp luật; phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện cấp phát đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, tiêu chuẩn cho các đối tượng sử dụng ngân sách huyện.

h) Thực hiện các biện pháp, các quy định về tài chính nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên công sản thuộc phạm vi do địa phương quản lý theo đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức do Nhà nước quy định.

i) Tham gia với các ngành chức năng của địa phương thu hồi hoặc điều chuyển các tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước trong các cơ quan hành chính sự nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

6. Công tác giá:

a) Quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

b) Giúp UBND huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Pháp lệnh giá đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thi hành. Theo dõi tình hình biến động giá cả thị trường tham gia đề xuất các biện pháp bình ổn giá tại địa phương và kịp thời báo cáo cho cấp thẩm quyền xử lý.

c) Tham gia thẩm định các phương án giá, phối hợp với các ngành điều tra chi phí sản xuất, chi phí đầu tư theo yêu cầu của cấp thẩm quyền. Thu nhập, phân tích và dự báo chỉ số biến động giá cả thị trường địa phương để báo cáo cấp thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời.

d) Thực hiện việc thẩm định giá mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ bằng nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp của Nhà nước. Tham gia công tác kiểm tra, thanh tra giá trên địa bàn theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

7 Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

9. Được quyền yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã trực thuộc UBND huyện và các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện đúng các chế độ chính sách, quy định thuộc các lĩnh vực do Phòng Tài chính - Kế hoạch quản lý về chuyên môn, được quyền yêu cầu các đơn vị này báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất để phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện và các cấp có thẩm quyền.

10. Được tham dự các cuộc họp do UBND huyện triệu tập, được tổ chức cuộc họp, hội nghị,… để triển khai, phổ biến thực hiện việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán ngân sách Nhà nước và các lĩnh vực chuyên môn khác có liên quan sau khi được UBND huyện cho phép hoặc ủy quyền.

11. Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

12. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

14. Được quyền kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan pháp luật ngăn chặn hoặc xử lý đối với những cá nhân, tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các chế độ, chính sách quy định thuộc lĩnh vực quản lý của phòng Tài chính - Kế hoạch.

15. Được quyền kiến nghị cơ quan thẩm quyền điều chỉnh những quy định không phù hợp trong phạm vi thuộc thẩm quyền Phòng Tài chính - Kế hoạch quản lý ở địa phương.


4. Bộ máy tổ chức: (nêu rõ cơ cấu bộ máy tổ chức của đơn vị)

- Ban lãnh đạo: Có 01 Trưởng phòng và 03 Phó Trưởng phòng.

        - Các Tổ chuyên môn giúp việc: Tổ Kế hoạch - Đầu tư và Đăng ký kinh doanh, quản lý giá, công sản; Tổ quản lý ngân sách; Tổ Hành chính sự nghiệp.

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​