Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)
Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Phòng Dân tộc


PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN

 

1. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Số 01, Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trần Long Thành, Long Thành, Đồng Nai.

- Số điện thoại: 0251.3845.438

- Email:


2. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

2.1. Trưởng phòng:

- Họ tên: Lục Kim Cường

- Năm sinh: 1978

- Số điện thoại: 0918.018.089

- Email: luckimcuong@yahoo.com.vn


2.2. Phó trưởng phòng:

- Họ tên: Lê Thị Dung

- Năm sinh: 1978

- Số điện thoại: 0918.693.642

- Email: nguyenle0878@gmail.com


3. Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng:

Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai.

+ Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn huyện đúng theo quy định của pháp luật.

- Thường trực giúp Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh chỉ đạo; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn huyện.

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn huyện và nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Ban Dân tộc tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.


4. Bộ máy tổ chức: Phòng Dân tộc có 03 biên chế công chức, gồm: 01 Trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 01 chuyên viên.


Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​