Thứ 6 - 26/02/2016
KỶ NIỆM NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG MÙNG 10/3 ÂM LỊCH (NGÀY 14/4/2019) VÀ 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2019)
KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2019)
KỶ NIỆM 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2019)
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)


HƯỚNG DẪN

tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

 

Thực hiện Hướng dẫn số 34-HD/BTGTW ngày 11/5/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sĩ và công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng; từ đó, xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

2. Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh; cổ vũ, động viên, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội; đồng thời, khơi dậy và phát huy tiềm năng to lớn trong xã hội để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô và hình thức phù hợp; gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị thực hiện theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng”.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị - xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sĩ, trong đó nhấn mạnh:

- Truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

- Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc các đối tượng này là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, của thế hệ hôm nay và mai sau.

- Đảng, Nhà nước ta luôn trân trọng và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ đối với Tổ quốc; đồng thời, cũng luôn chú trọng giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

2. Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; những kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.

3. Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong 70 năm qua, nhất là kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong đó cần nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; về kết quả thực hiện việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, về việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng,… đấu tranh, phê phán những biu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ và người có công; đồng thời, đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

4. Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.

5. Tuyên truyền phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ diễn ra trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn, sao gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin tuyên truyền trong tỉnh; thẩm định các bài diễn văn, phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại lễ kỷ niệm cấp tỉnh.

2. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ theo tinh thần Kế hoạch số 1230/KH-UBND ngày 17/2/2017 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); tổ chức tốt lễ kỷ niệm và biểu dương người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Kế hoạch số 3939/KH-UBND ngày 28/4/2017.

3. Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí để cung cấp thông tin, văn bản, tài liệu tuyên truyền những thành tựu của công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng 70 năm qua; chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trong ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.

4. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thể thao, cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và đoàn viên; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo, giúp đỡ các đối tượng chính sách; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

7. Các cơ quan báo chí trong tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: Mở chuyên trang, chuyên mục, tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, gặp mặt, tôn vinh các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,...

Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai tổ chức tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; tổ chức phát sóng phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

8. Đề nghị Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tạo điều kiện đ văn nghệ sĩ, đội ngũ phóng viên nắm bắt thực tiễn, sáng tác, tuyên truyền, ph biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần tri ân và tôn vinh công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

9. Trường Chính trị tỉnh tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 70 Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

10. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc, Ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ; tham mưu cấp ủy đảng tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo tinh thần Kế hoạch số 1320/KH-UBND ngày 17/2/2017 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); tùy điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm thích hợp, như: Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; tổ chức hội nghị biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống, lịch sử.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ

2. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

3. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

4. Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”

5. Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng

6. Góp sức nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng

7. Làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 05/8/2017 để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương.

(Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) được đăng tải trên website của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ: http://tuyengiao.dongnai.gov.vn/tuyentruyen/tailieu)./.

Đính kèm đề cương tuyên truyền: DE CUONG TUYEN TRUYEN 70 NAM NGAY TBLS.pdfDE CUONG TUYEN TRUYEN 70 NAM NGAY TBLS.pdf

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​