Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
​Tuyên truyền, kỷ niệm trong năm 2019

 

Với mục đích tăng cường tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân tỉnh nhà vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đưa đất nước ta tiếp tục phát triển bền vững.

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền , kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 trên địa bàn huyện Long Thành; như sau:

1)- Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó, tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ, hy sinh cùng những thắng lợi vĩ đại mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong 89 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

- Tuyên truyền sâu rộng kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương qua các nhiệm kỳ đại hội, trong đó, cần chú trọng tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 -CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định kết quả đạt được và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm,…

2)- Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 14/4/2019, nhằm ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân - những người đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giữ gìn, dựng xây và phát triển đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người Việt Nam; mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

3)- Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)

- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh Nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Nhân dân ta; những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam XHCN ngày càng giàu mạnh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc,…

4)- Kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019)

- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và Nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954 và chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân ta.


- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước, của các tỉnh vùng Tây Bắc 65 năm qua kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những bài học quý báu của chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa các tỉnh Tây Bắc cùng cả nước ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh.

5)- Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời, phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

6)- Kỷ niệm 60 năm trận tấn công Đoàn cố vấn Quân sự Mỹ (MAAG) (07/7/1959 - 07/7/2019):

- Tuyên truyền về lịch sử hình thành, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực ượng vũ trang tỉnh Đồng Nai và truyền thống vẻ vang của quân và dân Đồng Nai trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; ý nghĩa, tầm quan trọng của trận tấn công Đoàn cố vấn Quân sự Mỹ (MAAG) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuyên truyền những thành tựu của tỉnh nhà qua 33 năm thực hiện đường lối đổi mới. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân đóng góp xây dựng Đồng Nai giàu đẹp, văn minh.

- Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa phối hợp Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm trận tấn công Đoàn cố vấn Quân sự Mỹ (trận đánh đầu tiên diệt Mỹ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước); họp mặt cán bộ, chiến sĩ và thân nhân cán bộ, chiến sĩ đã tham gia và phục vụ trận đánh vào Đoàn cố vấn Quân sự Mỹ (MAAG).

7)- Kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp định Giơnevơ (20/7/1954 - 20/7/2019)

- Nêu bật thắng lợi ở Hội nghị Giơnevơ là thắng lợi trong cuộc đấu tranh ngoại giao bằng việc quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, bằng đường lối đối thoại độc lập, tự chủ, bằng nội lực của dân tộc và sự khôn khéo tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của dư luận tiến bộ trên thế giới để phá thế bao vây của kẻ thù có kết quả thuận lợi, tạo cục diện quốc tế có lợi cho nước ta trong một bối cảnh phức tạp ở Hội nghị Giơnevơ; là bài học còn mang tính thời sự nóng hổi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mở cửa kinh tế, hội nhập quốc tế hiện nay.

- Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa to lớn và những bài học quý báu của Hiệp định Giơnevơ đánh dấu thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến chống Pháp mà quan trọng nhất là nền độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam được các nước, kể cả nước Pháp, cam kết tôn trọng. Đó chính là cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh tiếp theo chống đế quốc Mỹ xâm lược nước ta. Đó cũng là kết quả của một đường lối đúng đắn - đường lối cách mạng, đường lối kháng chiến, đường lối đối ngoại dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đó là thành quả của sự kết hợp chặt chẽ giữa ba mặt trận: Mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao trong cuộc đấu tranh chống thực dân, là minh chứng hùng hồn của chính sách đoàn kết - đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế. Việc lập lại hòa bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc Việt Nam và đặt cơ sở pháp lý cho việc thống nhất nước ta là một thắng lợi to lớn của Nhân dân ta, đồng thời là thắng lợi của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, hòa bình dân chủ trên toàn thế giới.

8)- Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và trong toàn xã hội về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, những quan điểm, chủ trương của Đảng về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các văn kiện của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; động viên công nhân, viên chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; biểu dương công nhân lao động và tôn vinh cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu.

9)- Kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)

- Tuyên truyền khẳng định giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; vấn đề nắm bắt thời cơ, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chớp thời cơ làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám; khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng, là khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh.

- Khẳng định thành quả to lớn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã đạt được trong quá trình tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 74 năm qua, nhất là những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX và những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử qua 33 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia…

10)- Kỷ niệm 55 năm chiến thắng sân bay Biên Hòa (31/10/1964 - 31/10/2019)

- Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của quân và dân Đồng Nai trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; ý nghĩa, tầm quan trọng của chiến thắng sân bay Biên Hòa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuyên truyền những thành tựu của tỉnh nhà qua 33 năm thực hiện đường lối đổi mới. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân đóng góp xây dựng Đồng Nai giàu đẹp, văn minh.

- Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa chủ trì, phối hợp với Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm chiến thắng sân bay Biên Hòa; tổ chức gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, các đồng chí cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong trận đánh sân bay Biên Hòa.

11)- Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019)

- Ôn lại truyền thống lịch sử ngày thành lập QĐND Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam; tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường của “Bộ đội Cụ Hồ” cũng như tinh thần hăng say làm việc, thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn của các cựu chiến binh trong thời bình.

- Ghi nhận những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh các cấp trong việc phối hợp thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trong toàn tỉnh, quyết tâm xóa đói, giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững; tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh; tham gia xây dựng các hội, đoàn thể tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh,...

12)- Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2019) - Trưởng ban Thường trực Quốc hội

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của Cụ Nguyễn Văn Tố đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, với Quốc hội Việt Nam; nêu bật những cống hiến, đóng góp đối với các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam nói chung và lịch sử văn hóa Hà Nội nói riêng, đặc biệt là đối với việc ký kết Hiệp định 06/3 và Tạm ước 14/9/1946, đối với việc xây dựng Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà nhiều điều đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

- Bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với Cụ Nguyễn Văn Tố - một tấm gương hết lòng vì nước, vì dân; giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương Cụ Nguyễn Văn Tố, ra sức học tập, lao động và công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

13)- Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam; khẳng định công lao, đóng góp to lớn của đồng chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị của Đảng, nhất là đối với việc đề xuất sáng lập và làm chủ bút của báo “Tranh đấu”, báo “Giải phóng”, viết bài tham gia chỉ đạo công tác tuyên truyền của báo “Cờ Giải phóng”, “Tạp chí Cộng sản”, đối với việc “biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng sản” và việc thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền về tay Nhân dân năm 1945.

- Bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với đồng chí Hoàng Văn Thụ - người cộng sản kiên trung, bất khuất, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, luôn đặt lợi ích của Ðảng, của Nhân dân, của dân tộc lên trên hết; qua đó, giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự phê bình và phê bình trong Ðảng, tình thân ái, thương yêu đồng chí, đồng đội và Nhân dân.

14)- Kỷ niệm 149 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2019)

- Tuyên truyền cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I.Lênin; khẳng định giá trị và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong 89 năm qua, đặc biệt là qua 33 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

15)- Kỷ niệm 201 năm ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2019)

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của  C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay.

16)- Kỷ niệm 199 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2019)

- Cuộc đời và sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân; giáo dục học tập tấm gương về tình bạn bè, tình đồng chí giữa C.Mác và Ph.Ăngghen.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

17)- Kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019)

- Khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc; nêu bật sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của Việt Nam; khẳng định những nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì đường biên giới Tây Nam hòa bình, hữu nghị của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Nêu bật tinh thần quốc tế vô sản, sự giúp đỡ to lớn, trong sáng, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đối với cách mạng Campuchia; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do, vì vận mệnh chung và tình hữu nghị, đoàn kết của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới; tôn vinh và tri ân công lao to lớn của Quân tình nguyện và cán bộ chuyên gia Việt Nam đã sẵn sàng hy sinh, vượt muôn vàn khó khăn, gian khổ trong cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và kề vai, sát cánh cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt tàn bạo, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả,…

18)- Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác

- Kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019); 130 năm ngày sinh Cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019); 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019): Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn kỷ niệm riêng trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

19)- Đối với các ngày lễ kỷ niệm khác trong năm, tuy không tổ chức lễ kỷ niệm nhưng phải tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động tuyên truyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan đến sự kiện kỷ niệm

Kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2019); 69 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2014); 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2019); 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019); 44 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất khóa VI (25/4/1976 - 25/4/2019); 133 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2019); 78 năm ngày thành lập Đội Nhi đồng cứu quốc, nay là Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2019); 18 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2019); 89 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2019); 74 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2019) và 14 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2019); 74 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2019); 28 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2019); 58 năm Hội nghị lần thứ nhất Trung ương cục miền Nam tại xã Mã Đà thuộc Chiến khu Đ, Đồng Nai (01/10/1961 - 01/10/2019; 89 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2019); 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019); 89 năm ngày truyền thống ngành công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019); 63 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2019); 89 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2019); 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019); 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019); 37 năm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019); 63 năm ngày phá khám Tân Hiệp (02/12/1956 - 02/12/2019); 73 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2019); 59 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2019);...

* MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Kỷ Hợi 2019

2. Nhiệt liệt chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

4. Đảng bộ và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

5. Nhiệt liệt chào mừng 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)

6. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019)

7. Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)

8. Nhiệt liệt chào mừng 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2019)

9. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

11. Đảng bộ, quân và dân huyện Long Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

12. Đảng bộ, quân và dân huyện Long Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện

13. Đảng bộ và Nhân dân huyện Long Thành đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14. Tuổi trẻ Long Thành nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm

16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

 

MT - BTGHU

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​