Xây dựng Đảng
Kết quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng
Cập nhật 3/6/2018 8:49 AM

  

Căn cứ kế hoạch số 148-KH/TU ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Đồng Nai, BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 127-KH/HU ngày 14/12/2017 về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện nắm vững được chủ trương của Đảng trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); từ đó, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết ở từng cấp, từng ngành. Đồng thời, tổ chức và thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của các nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.


Ngày 04/01/2018, BTV Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng với 262 cán bộ chủ chốt tham dự.


Đối với cơ sở, đến nay 64/64 chi, đảng bộ đã tổ chức học tập có 6.162/6.221 đảng viên học tập, đạt tỷ lệ 99,05%; 45.821/115.718 đoàn viên, hội viên nòng cốt học tập, đạt tỷ lệ 39,59%.


Với hình thức xem đĩa DVD do Báo cáo viên Trung ương trình bày về những nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.


Thông qua hội nghị triển khai, học tập, quán triệt được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân với tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc. Nội dung bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên bám sát tình hình thực tế, gắn với nhiệm vụ được giao, có liên hệ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị, địa phương mình, đảm bảo tính nghiên túc, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc học tập, tiếp thu nội các Nghị quyết.


Qua thời gian triển khai, học tập, tuyên truyền các Nghị quyết đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên toàn huyện. Với tinh thần xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; mỗi cán bộ, đảng viên đã nâng cao hơn nữa về vai trò, tính tiên phong, gương mẫu của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và cuộc sống.


HC – Ban Tuyên giáo Huyện ủy

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter