Thứ 6 - 26/02/2016
KỶ NIỆM NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG MÙNG 10/3 ÂM LỊCH (NGÀY 14/4/2019) VÀ 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2019)
KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2019)
KỶ NIỆM 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2019)
​Một số công việc trọng tâm của công tác khoa giáo năm 2019


Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2019; vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành có ban hành văn bản số 49-HD/BTGHU ngày 24/01/2019 hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2019 trên địa bàn huyện.

Song song với việc tiếp tục triển khai, tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; xây dựng kế hoạch và bám sát các quan điểm, mục tiêu, giải pháp nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy để tiến hành tổng kết, sơ kết; nêu bật những kết quả đạt được, các hạn chế, yếu kém và các biện pháp khắc phục, từ đó đề xuất các biện pháp trong thời gian tới.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề: Giáo dục phổ thông tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, tập trung sắp xếp cơ sở giáo dục công lập gắn với rà soát, đánh giá, phân loại, bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ nhà giáo chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông vào năm 2020. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền có cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các trường tư thục chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh phổ thông, giảm áp lực cho học sinh, gia đình và xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 một cách nghiêm túc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiêu cực trong thi cử. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Thông tri số 22-TT/TU, ngày 21/6/2007 của Ban thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.

- Về giáo dục nghề nghiệp: Rà soát, đánh giá, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Triển khai mạnh mẽ Quyết định số 522/QĐ-TTg, ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025”. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI); tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI), Thông tri số 22-TT/TU ngày 10/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề lao động nông thôn”.

Đối với lĩnh vực y tế và các vấn đề xã hội: Về y tế và dân số, tiếp tục triển khai các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 10/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 10/4/2018 “Về công tác dân số trong tình hình mới”; Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), Thông tri số 03-TT/TU, ngày 14/02/2006 “Về tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới”; Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 28/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI), Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 04/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

- Về trẻ em và thể dục thể thao: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI), Kế hoạch số 144-KH/TU, ngày 13/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI), Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 18/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” cho phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.

- Về gia đình: Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 22/6/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) “Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào năm 2020”, cần đánh giá về công tác gia đình trong bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay.

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 11/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đề xuất tham mưu cho các cấp ủy triển khai các chủ trương của Đảng về cơ cấu lại các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp thực sự là trung tâm; phát huy Quỹ phát triển khoa học và công nghệ doanh nghiệp, hỗ trợ và thúc đẩy tinh thần sáng tạo, hoạt động đổi mới, sáng tạo, chuyển giao công nghệ tại doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty; xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể để tiếp thu và làm chủ các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đưa nhanh các thành tựu khoa học và công nghệ vào cuộc sống, biến khởi nghiệp sáng tạo là một trong những động lực đột phá cho đổi mới mô hình tăng trưởng.

- Về công tác trí thức: Phát huy tư tưởng, các đột phá trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ trí thức; tham gia các diễn đàn khoa học để trí thức tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Về môi trường: Tăng cường nắm bắt thông tin, xác định rõ bản chất khoa học của các hiện tượng, vấn đề môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đời sống, tâm trạng và tư tưởng của xã hội phục vụ cho công tác tham mưu. Dự báo các vấn đề, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Đấu tranh mạnh mẽ, phản bác các luận điểm sai trái lợi dụng vấn đề môi trường gây mất trật tự an toàn xã hội.

MT - BTGHU


Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​