Nông thôn mới
Một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Long Thành
Cập nhật 5/3/2018 2:36 PM

 

 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Huyện Long Thành cùng cả nước chung sức xây dựng NTM”, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn; tư tưởng trông chờ, ỷ lại để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện. Ngày 14/4/2017 UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM theo bộ tiêu chí nâng cao của tỉnh năm 2017 và giai đoạn 2018- 2020 trên địa bàn huyện Long Thành.
 
Theo kế hoạch của huyện lộ trình thực hiện xã NTM nâng cao: xã An Phướchoàn thành vào năm 2018, xã Long An và Phước Thái năm 2019và xã Long Phước đạt chuẩn vàonăm 2020.Còn lại 09 xã phải đạt từ 16-17 tiêu chí và 34 đến 37 chỉ tiêu vào năm 2020. Thực tế hiện nay, việc thực hiện tại các xã gặp rất nhiều khó khăn như: còn một số tiêu chí chưa được hướng dẫn cụ thể để lập hồ sơ đánh giá; một số xã chậm xây dựng kế hoạch thực hiện và làm hồ sơ chứng minh cho từng tiêu chí; kinh phí đầu tư cơ sở vật chất còn hạn chế cho nên khó thực hiệnxây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng hệ thống cấp nước sạch,xây dựng chuổi liên kết trong sản xuất, làm đường bêtông hóa; nhận thức, ý thức của một số cán bộ và người dân còn nhiều hạn chế; một bộ phận người dân thiếu ý thức, còn bảo thủ, trì trệ, chưa loại bỏ được thói quen trông chờ, ỷ lại, thiếu tinh thần tự giác, thiếu ý chí tự lực vươn lên, thậm chí gây cản trở đến công việc chung của cộng đồng; việc xây dựng NTM nâng cao ở tại một số cơ sở thiếu tính sáng tạo, chưa có chiều sâu, đang dừng lại ở việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đề ra…

 

Trước nhiềukhó khăn và thách thức đó, cần phải làm gì để đẩy nhanh tiến độxây dựng NTM nâng cao trên địa bàn huyện Long Thành? Đây là câu hỏi đặt ra cho cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cần tập trung một số nhiệm vụ sau đây:

 

Một là,tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước , phát huy vai trò của UBMTTQvà các tổ chức chính trị - xã hội. Cấp ủy phải xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, trong đó, có phân công cụ thể từng cấp ủy viên. Trong thực hiện nghị quyết phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu, củacán bộ, đảng viên. Bí thư cấp ủy và Thường trực UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện phải trực tiếp làm việc với các địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tổ chức phản biện các phương án của từng địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc tham gia xây dựng NTM nâng cao. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng NTM.Mạnh dạn đề bạt, luân chuyển, khen thưởng, phê bình, kiểm điểm, kỹ luật cán bộ, đảng viên một cách kịp thời để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đề ra.UBND cụ thể hóa nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bằng kế hoạch và phân công cụ thể từng ngành phụ trách các tiêu chí. Đồng thời, chọn xã làm điểm để nhân rộng ra các xã còn lại trên địa bàn huyện. Đưa nội dung xây dựng NTM nâng cao vào tiêu chí thi đua hàng năm của các đơn vị, địa phương.Phát huy vai trò của UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM nâng cao thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh phô trương, chạy theo thành tích.

 

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng NTM của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.Gắn việc tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao với việc tuyên truyền thực hiện “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát động rộng rãi phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao mang tính thực chất, đi vào chiều sâu, nội dung phải đa dạng, hình thức phong phú, tạo sự đồng thuận cao và sức lan tỏa, làm thay đổi nhận thức của người dân, đẩy lùi tư tưởng trông chờ, ỷ lại vàoNhà nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân tham gia giám sát quá trình xây dựng NTM nâng cao; tham gia bảo quản tốt các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn trên địa bàn.Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; lấy phục vụ lợi ích cho cư dân nông thôn làm động lực trong xây dựng NTM nâng cao. Đẩy mạnh tuyên truyền từ huyện đế cơ sở về chương trình xây dựng NTM nâng cao, mở thêm các chuyên trang, chuyên mục, thêm thời lượng để phổ biến, phát hiện và biểu dương các mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến.
 
Ba là, tập trung đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, đặc biệt là giao thông thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; ứng dụng khoa học- công nghệ vào sản xuất và quản lý. Huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng NTM nâng cao theo phương châm “Dân làm nhà nước hỗ trợ”, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trong toàn xã hội.
 
Bốn là, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Lĩnh vực nào, công việc nào xã hội hóa được thì xã hội hóa ngay. Về kinh phí, cần có tiến độ để thực hiện đề án sau khi phê duyệt và lộ trình, các bước tổ chức thực hiện, không nóng vội.
Năm là, các ngành, địa phương vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ, trên cơ sở các tiêu chí được phân công phụ trách, các ngành có kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đạt các tiêu chí theo lộ trình, kế hoạch đề ra, gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao được phân công với nhiệm vụ của ngành và công tác thi đua hàng năm.
 
Sáu là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút các dự án trên các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, huyện thực hiện đánh giá công tác cán bộ để có giải pháp sắp xếp, bố trí, bồi dưỡng, thu hút cán bộ hợp lý nhằm nâng chất lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Bảy là,xây dựng NTM nâng cao phải được cả hệ thống chính trị xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tập trung chỉ đạo kiên trì theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, phải có cơ chế đặc thù đối với những địa phương khó khăn để xây dựng thành công huyện NTM nâng cao.
 
PTC - BTGHU
 
CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Triển khai tuyên truyền về Luật an ninh mạng

Triển khai thực hiện Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 9/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Kế hoạch số 5809/KH-UBND ngày 7/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương"

Trả lời yêu, ý kiến của bạn đọc trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai

Triển khai Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hỗ trợ tuyển dụng lao động tại công ty Chang Sing Việt Nam TTHH

Triển klhai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "tim hiểu pháp luật năm 2018"

Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Triền khai hệ thống tiếp nhận - xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của Bộ Nội Vụ

Triền khai thực hiện Luật thủy lợi và các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật thủy lợi

Triền khai thực hiện Giải thưởng Sản phẩm truyền thông KH-CN Đồng Nai năm 2018

Triền khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân trên địa bàn huyện Long Thành năm 2018

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu dân cư xã Phước Bình do Công ty Cổ phần Bất động sản Vi Như làm chủ đầu tư

Công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND tỉnh ĐỒng Nai

Tăng cương quản lý văn bản, tài liệu điện tử trên môi trường mạng

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ Tướng Chính phủ

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X)

Đẩy mạnh tham gia cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triền khai, thực hiện Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2018

Triền khai Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Nai

Học tập quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 154;155;156 và Kế hoạch số 158-KH/HU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Huyện ủy

Triền khai lời Kiêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam này 11/6/2018

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ II nhiệm kỳ 2018-2023

Tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp thông qua nội dung Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và giải thể một số xã thuộc long thành tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án cảng hàng không Quốc tế thuộc huyện long thành, tỉnh Đồng Nai.

Tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng ngày Môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2018 và "Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam" hưởng ứng Ngày Đại dương thể giới 08 tháng 6nawm 2018

Triển khai tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện

Triền khai thông báo cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" làn thư XIII năm 2018

Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Tôn giáo tín ngưỡng về truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc

Tuyên truyền triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018

Tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2018 trên địa bàn huyện Long Thành

Cung cấp thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử huyện

Lấy ý kiến về Dự thảo đề án Điều chỉnh địa giới hành chính và giải thể một số xã thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Triển khai thực hiện nội dung "tháng hành động vì trẻ em" năm 2018 trên địa bàn huyện

Hưởng ứng ngày Quốc tế đa sinh học năm 2018

Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông

Triển khai thông báo số 832/TB-SNgV ngày 22/5/2018 của Sở ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

Triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật về quyền tác giả trong hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện

Thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri của tổ ĐB HĐND tỉnh, huyện

Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2018"

Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Về việc hỗ trợ cấp chứng thư số chữ ký số cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện

Triền khai Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ khắc phục hậu quả bôm mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở tỉnh Đồng Nai

Tuyên truyền tình trạng lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về trên hệ thống thông tin cơ sở

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2019

Quyết định phê duyệt phương án tác chiến chữa cháy rừng mùa khô năm 2017/-2018 trên địa bàn huyện Long Thành

Phụ lục 1;2;3 Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử đối với các cơ quan ban ngành của huyện

Kế hoạch triển khai bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử và đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện và xã trên địa bàn huyện Long Thành năm 2018

Thông báo về việc triển khai Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2018

Quyết định ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Truyển khai công tác thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020" trên địa bàn huyện

Triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Cung cấp tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu thương mại Dịch vụ nghỉ dưỡng do Công ty cổ phần Tiếp vận Hàng hải Sao Mai làm chủ đầu tư tại xã Lộc An, huyện Long Thành.

Triển khai Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 05/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện

Triển khái thực hiện các Thông tư 64/2017/TT-BTNMT, 65/2017/TT-BTNMT và 71/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến năm 2018

Hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2018

Quyết định tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018

Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cổ Việt (968 - 2018)

Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Đồng Nai năm 2018

bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo lây nhiểm mã độc GandGrab trên hệ thống máy tính của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter