Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)
Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)
Chính sách pháp luật thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Sáng ngày 04/5, tại UBND huyện Long Thành, Sở Tài nguyên & Môi trường  tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn và tuyên truyền chính sách pháp luật  để triển khai  thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Tham dự chỉ đạo Hội nghị có ông  Ngô Thế Ân- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đại diện các sở, ngành của tỉnh;  lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; công chức Địa chính, Văn hóa & Xã hội, Tư pháp & Hộ tịch, Công an, Quân sự, Đài Truyền thanh; Trưởng, Phó các ban ấp thuộc 6 xã nằm trong vùng Dự án: Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn… và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tham gia triển khai thực hiện Dự án …


3255.jpg

Ông  Ngô Thế Ân- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo  tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Quế- Chi cục Quản lý  đất đai- Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh triển khai các văn bản pháp lý về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành:

 

+Toàn văn Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19/06/2017 của Quốc hội về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.

 

Căn cứ Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hi về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;Sau khi xem xét Tờ trình số 225/TTr-CP ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra s 487/BC-UBKT14 ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Báo cáo số 141/BC-UBTVQH14 ngày 17 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các tài liệu liên quan và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Quyết nghị:

 

Điều 1: Tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần (sau đây gọi là Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành).


Diện tích đất thu hồi bao gồm: Diện tích đất của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (5.000 héc-ta) và diện tích đất xây dựng các khu tái định cư tập trung, diện tích nghĩa trang, diện tích các công trình phục vụ tái định cư. Việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của Dự án; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Khu tái định cư tập trung phải được xây dựng đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của địa phương.

 

Điều 2: Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

 

Điều 3:Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đng Nai trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết.Nghị quyết này có hiệu lực tngày Quốc hội thông qua.

 

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017.


3255-5.jpg

Ông Nguyễn Hồng Quế- Chi cục  Quản lý  đất đai- Sở Tài nguyên & Môi trường  tỉnh

 

- Toàn văn Nghị quyết 53/2017/QH14 nghiên cứu khả thi Dự án tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Sau khi xem xét Tờ trình số 492/TTr-CP ngày 22 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 737/BC-UBKT14 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý số 230/BC-UBTVQH14 ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các tài liệu liên quan và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Quyết nghị:

 

Điều 1:Thông qua một số chỉ tiêu của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sau đây gọi là Dự án) như sau:

 

1.Tổng mức đầu tư Dự án: 22.938 tỷ đồng (hai mươi hai nghìn chín trăm ba mươi tám tỷ đồng);

 

2. Diện tích đất thu hồi là 5.399,35 héc-ta, trong đó: diện tích đất của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 5.000 héc-ta, diện tích đất khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn là 282,35 héc-ta, diện tích đất phân khu III của khu tái định cư Bình Sơn là 97 héc-ta, diện tích đất khu nghĩa trang là 20 héc-ta;

 

3. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

 

Điều 2:

1.Giao Chính phủ quy định cụ thể mức hỗ trợ đối với hộ gia đình bị ảnh hưởng thu nhập trên cơ sở bảo đảm hài hòa với các dự án đã thực hiện trên địa bàn.

 

2. Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai: quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất đã được thu hồi nhưng chưa xây dựng cơ sở hạ tầng của Cảng hàng không quốc tế Long Thành và có trách nhiệm giao lại đất theo tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; ưu tiên cho thuê đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi.

 

3. Về bố trí vốn: ngoài nguồn vốn 5.000 tỷ đồng (năm nghìn tỷ đồng) đã được Quốc hội bố trí theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội, bố trí bổ sung 15.000 tỷ đồng (mười lăm nghìn tỷ đồng) trong tổng số 80.000 tỷ đồng (tám mươi nghìn tỷ đồng) được bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội; bố trí bổ sung 2.938 tỷ đồng (hai nghìn chín trăm ba mươi tám tỷ đồng) từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư thuộc Dự án giai đoạn đầu, trường hợp không thu đủ từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư giai đoạn đầu thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung từ nguồn nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

 

4. Toàn bộ khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất thuộc Dự án được hoàn trả vào ngân sách Trung ương. Chính phủ xác định tỷ lệ phân chia phù hợp giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để điều tiết khoản thu từ việc khai thác quỹ đất theo quy hoạch vùng phụ cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

 

Điều 3: Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện các công việc sau đây:

 

1.Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trình Hội đồng thẩm định Nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Dự án; rà soát đơn giá bồi thường, hỗ trợ để bảo đảm công bằng giữa tổ chức với hộ gia đình, cá nhân;

 

2. Quy hoạch, thiết kế các lô đất nền của khu tái định cư, suất tái định cư tối thiểu phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của người dân có đất bị thu hồi;

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm công khai, minh bạch, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, ổn định cuộc sống của người dân, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đất bị thu hồi;

 

4. Khẩn trương xây dựng và triển khai Đề án giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân thuộc diện di dời, giải tỏa;

 

5. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân khi triển khai thực hiện Dự án; kịp thời xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và những vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong triển khai thực hiện Dự án.

 

Điều 4: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đng Nai trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành tngày Quốc hội thông qua.

 

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017.

 

NH-VH&TT


Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​