Thứ 6 - 26/02/2016
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
​Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Đảng bộ huyện
Để triển khai và cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trịvà Kế hoạch số 290-KH/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 05/9/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Thành đã ban hành Kế hoạch số 249-KH/HU để lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII và Đảng bộ cấp cơ sở trong toàn đàng bộ huyện.

 

Để đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ, Ban Thường vụ huyện ủy đã các mục đích, yêu cầu gồm:

 

+ Xác định Đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân nhằm tổng kết đánh giá toàn diện, đúng tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội đảng cấp trên và nghị quyết Đại hội đảng cấp mình đề ra.Xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, phát triển kinh tế, an sinh xã hội bền vững, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bầu cấp ủy cơ sở và cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

- Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng phải được thực hiện theo phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm hiệu quả, an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 

- Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, mà trực tiếp là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy cơ sở; phải thực hiện đúng Điều lệ, quy định, quy chế của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy những nhân tố mới, có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ, thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xuyên tạc, bịa đặt, gán ghép trên mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

 

- Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

 

Về Nội dung đại hội đảng các cấp: Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp huyện thực hiện 04 nội dung sau: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng cấp mình nhiệm kỳ2015-2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên…

 

Về công tác chuẩn bị văn kiện của đại hội, kế hoạch xác định văn kiện của cấp ủy trình đại hội đảng gồm: báo cáo chính trị của chi, đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua, trong đó:

 

Đối với báo cáo chính trị: phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực tình hình thực tế; phân tích, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm (có so sánh kết quả đạt được với mục tiêu nghị quyết đề ra), chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 04 nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ qua, từ đó đề ra phương hướng, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tập trung thực hiện ở từng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới gắn với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.

 

Đối với báo cáo kiểm điểm của cấp ủy: Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

 

Ngoài ra, kế hoạch cũng xác định: Trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện, các cấp ủy cần tổ chức thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến đóng góp của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả.

 

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, kế hoạch xác định việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khoá mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và trên cơ sở tiêu chuẩn cấp ủy viên được quy định trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 290-KH/TU ngày 02/8/2019 của Tỉnh ủy và Quy định của Tỉnh ủy, Huyện ủy về tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ.Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm, quan liêu, cửa quyền, xa dân; bản thân, vợ (hoặc chồng), con vi phạm các quy định của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

 

Về Số lượng, cơ cấu cấp ủy, kế hoạch xác định:

Đối với cấp huyện: Đảng bộ huyện có số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 39 đồng chí, ủy viên thường vụ không quá 13 đồng chí, số lượng phó bí thư 02 đồng chí.

 

Đối với tổ chức đảng cơ sở: Đối với Đảng bộ xã, thị trấn: số lượng cấp ủy viên không quá 15 đồng chí, số lượng phó bí thư từ 01 đến 02 đồng chí, cụ thể: Đối với đảng bộ có từ 600 đảng viên chính thức trở lên được bầu cấp ủy 15 đồng chí, bầu Ban Thường vụ 05 đồng chí, Phó Bí thư 02 đồng chí; Đối với đảng bộ có từ 300 đảng viên chính thức đến dưới 600 đảng viên được bầu cấp ủy 13 đồng chí, bầu Ban Thường vụ 03 đồng chí, Phó Bí thư 01 đồng chí; Đối với đảng bộ có từ 200 đảng viên chính thức đến dưới 300 đảng viên chính thức được bầu cấp ủy 11 đồng chí, bầu Ban Thường vụ 03 đồng chí, Phó Bí thư 01 đồng chí; Đối với đảng bộ có dưới 200 đảng viên được bầu cấp ủy 09 đồng chí, bầu Ban Thường vụ 03 đồng chí, Phó Bí thư 01 đồng chí; Đối với Đảng bộ cơ sở từng loại hình còn lại: số lượng cấp ủy viên từ 07 đến 11 đồng chí. Đảng bộ có từ 09 đồng chí cấp ủy viên trở lên, bầu ban thường vụ, bí thư, 01 phó bí thư cấp ủy; đảng bộ có dưới 09 đồng chí cấp ủy viên, chỉ bầu bí thư và 01 phó bí thư.

 

- Đối với Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện: Chi bộ có từ 3 đến 06 đảng viên chính thức: bầu Bí thư chi bộ; Chi bộ có từ 7 đến 08 đảng viên chính thức: bầu Bí thư, nếu cần, bầu Phó Bí thư; Chi bộ có từ 09 đảng viên chính thức trở lên: bầu chi ủy, số lượng cấp ủy viên không quá 07 đồng chí, Bí thư và 01 phó Bí thư.

Ngoài ra, đối với Đảng bộ Quân sự huyện, Công an huyện thực hiện theo quy định riêng của Bộ Chính trị và của ngành cấp trên.

 

Về quy trình nhân sự cấp ủy: thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, Quy định số 14-QĐi/TU ngày 12/6/2018 của Tỉnh ủy, Quy định của Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

 

Về cơ cấu số lượng đại biểu:

 

Đối với qại hội đại biểu Đảng bộ huyện: Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 290-KH/TU ngày 02/8/2019 của Tỉnh ủy, số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Long Thành không quá 260 đại biểu.

 

Đối với Đại hội đảng cấp cơ sở: Cấp ủy triệu tập đại hội căn cứ vào số lượng tổ chức đảng trực thuộc, số lượng đảng viên và đặc điểm, tình hình cụ thể để phân bổ đại biểu dự đại hội. Số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng cấp cơ sở được quy định theo số lượng đảng viên như sau:Đảng bộ cơ sở có từ 200 đảng viên trở lên thì tổ chức Đại hội đại biểu; Các chi, Đảng bộ cơ sở có dưới 200 đảng viên thì tổ chức Đại hội đảng viên. Trường hợp nếu có khó khăn về điều kiện tổ chức Đại hội đảng viên và được Ban Thường vụ Huyện ủy đồng ý thì tổ chức Đại hội đại biểu.

 

Về Thời gian tiến hành đại hội:

 

- Đối với các tổ chức cơ sở đảng: Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở không quá 02 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020.Đại hội điểm cấp cơ sở: hoàn thành cuối tháng 3/2020.

 

- Đối với cấp huyện: Đại hội đại biểu đảng bộ huyện tổ chức không quá 03 ngày, thời gian họp trù bị không quá 1/2 ngày. Thời gian dự kiến Đại hội: cuối tháng 7/2020 hoặc đầu tháng 8/2020.

 

Về Đại hội điểm cấp cơ sở: Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ thị trấn Long Thành tổ chức đại hội điểm để đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn Đảng bộ huyện.

 

Về thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định chọn  Đảng bộ khối Kinh tế và Đảng bộ xã Tân Hiệp làm điểm.

 

Về tổ chức thực hiện: Ban Thường vụ Huyện ủy giao nhiệm vụ cho: 

Các cấp ủy Đảng cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Huyện ủy và hướng dẫn của các ban Đảng Huyện ủy; xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.Thành lập các tiểu ban giúp việc để chuẩn bị đại hội; phân công nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị văn kiện, nhân sự cấp ủy, nhân sự đại biểu dự đại hội đảng cấp trên; chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra các tổ chức đảng cấp dưới chuẩn bị và tiến hành đại hội; tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Kiểm tra, thanh tra những cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có đơn thư tố cáo, khiếu nại (có danh) và sớm kết luận đúng, sai để kiện toàn một bước về tổ chức, bộ máy, nhân sự có liên quan đến cơ cấu cấp ủy và đại biểu dự đại hội đảng cấp trên.

 

- Giao Các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, cụ thể:

 

+ Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Chủ trì phối hợp với các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy hướng dẫn cụ thể việc chuẩn bị, xây dựng văn kiện đại hội cấp cơ sở.

 

+ Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với các ban đảng có liên quan  hướng dẫn cụ thể việc chuẩn bị nhân sự và tiến hành đại hội đảng cấp huyện và cơ sở; tham mưu báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng trong Đảng bộ huyện.

 

+ Văn phòng Huyện ủy chủ trì phối hợp các ngành có liên quan hướng dẫn về các tài liệu phục vụ đại hội, kinh phí phục vụ đại hội đảng cấp huyện và cơ sở.

Doãn Thành –BTG ​

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​