Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân về nhiệm vụ này được nâng cao hơn. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự được quan tâm. Nội dung, hình thức của Phong trào được đổi mới, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhiều mô hình, điển hình có hiệu quả được nhân rộng. Nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự đã được phát hiện và giải quyết kịp thời tại cơ sở. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết, cùng phát triển với các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần quan trọng bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc, có nơi chưa được duy trì thường xuyên, chưa vững chắc; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của Phong trào trong xây dựng, tăng cường thế trận an ninh nhân dân chưa đầy đủ. Nội dung, chất lượng, hiệu quả của một số mô hình vận động nhân dân tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn hạn chế; lực lượng nòng cốt ở một số nơi còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu.

 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cưòng sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, vừa qua tại phiên họp ngày 18/12/2018, sau khi nghe Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI, Ban Bí thư đã kết luận (Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới) chỉ đạo quán triệt và tập trung thực hiện 6 nội dung sau:

 

Một là, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu; là biện pháp cơ bản, quan trọng để đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.


3919.jpg 

Hai là, Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự, tuyến biên giới, biển, đảo. Lưu ý mọi chủ trương, biện pháp, kế hoạch vận động toàn dân tham gia xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trước hết phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích và yêu cầu của đời sống nhân dân; hoạt động của Phong trào phải được lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua và kế hoạch, chương trình công tác, phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, cơ quan. Phát huy hiệu quả các loại hình tuyên truyền phù hợp với tình hình hiện nay, kết hợp giữa các phương pháp truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin (báo điện tử, mạng xã hội...) để nhân dân được cập nhật thông tin kịp thời, thường xuyên về tình hình an ninh, trật tự; nâng cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Phong trào Toàn dân bảo vệ ninh Tô quốc.


3919-5.jpg 

 

Ba là, Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, bộ, ngành, đoàn thể. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tập trung thống nhất, toàn diện; khắc phục tình trạng có nhiều ban chỉ đạo cùng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được duy trì thường xuyên hằng năm, hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường để đông đảo nhân dân trực tiếp tham gia. Nội dung phải thiết thực, tập trung ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


3919-10.jpg 

Bốn là, Quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt (bí thư chi bộ đảng, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, bản, người có uy tín, các chức sắc trong tôn giáo, dân tộc...) làm hạt nhân, chỗ dựa của nhân dân trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất, có uy tín để bổ sung vào các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kiến thức pháp luật về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

 

Năm là, Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền cần chăm lo, tạo điều kiện xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng kiện toàn lực lượng công an xã, phường, thị trấn và từng bước bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Công an xã phải gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực sự là nòng cốt bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Sớm có quy định về tổ chức, hoạt động và chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

 

Sáu là, Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; kịp thời động viên, khen thưởng, tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; khắc phục những sơ hở, yếu kém trong quá trĩnh tổ chức thực hiện.

 

Triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương, cũng như Kế hoạch số 297-KH/TU ngày 05/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Long Thành đã chỉ đạo UBND huyện, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, thực hiện một số nội dung tuyên truyền như sau:

 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI); Kế hoạch số 297-KH/TU, ngày 05/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2018 của Ban Bí thư; Thông tri số 14-TT/TU, ngày 09/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” đến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

 

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động, kết hợp giữa các phương pháp tuyên truyền truyền thống với các phương tiện thông tin tuyên truyền mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để các tầng lớp nhân dân nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền và nghĩa vụ của công dân; nắm vững các nội quy, quy tắc bảo vệ an ninh, trật tự, nắm vững các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Từ đó, để không bị kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, biểu tình trái phép, gây rối, phá hoại tài sản của tổ chức, cá nhân, gây rối mất trật tự công cộng. Qua đó, tạo sự chuyển biển, mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với tình hình hiện nay, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; khích lệ cán bộ, đảng viên tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia khu dân cư, phường, xà thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp... an toàn về an ninh trật tự ở cơ sở.

 

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tin, bài, phim tài liệu, phóng sự tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện, những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa phương, đơn vị, nhất là những mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự ở cơ sở; gắn tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước khác. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phan Nhân - BTGHU

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​