Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2020
Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Long Thành tích cực phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Giải pháp nâng cao chất lượng đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền” trong hệ thống Mặt trận huyện Long Thành
Hiện nay trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện nhiều dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành chuẩn bị công tác di dời người dân trong vùng dự án. Mặc khác năm 2020 là năm diễn ra công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025), lợi dụng những sự kiện trong đại của đất nước các thế lực thù địch đang dùng những thủ đoạn âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước ta trước thềm Đại hội. Do vậy, việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và việc triển khai các vấn đề liên quan đến chính sách, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo…là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đòi hỏi MTTQ nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác thông tin tuyên truyền, công tác nắm bắt dư luận xã hội nhằm đấu tranh, ngăn chặn những quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương trong giai đoạn hiện nay.


4407.jpg

Các cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin tuyên truyền do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức

 

Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam, đảm bảo việc tuyên truyền kịp thời tình hình đất nước, địa phương và phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp đến các tầng lớp nhân dân; kịp thời tiếp nhận, tập hợp tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân để phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, bên cạnh việc cổ vũ các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương.

 

Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên truyền hiện nay trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở mặc dù có nhiều đổi mới, song vẫn còn những tồn tại, khó khăn như: Nội dung tuyên truyền thiếu sức hấp dẫn, chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phương thức tuyên truyền sức thuyết phục chưa cao, chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra. Trình độ đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở làm công tác tuyên truyền chưa theo kịp, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác tuyên truyền trong tình hình mới, đặc biệt là trong điều kiện phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội trên Internet…với nhiều thông tin tiêu cực, trái chiều lan nhanh, do vậy chú trọng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm chống lại các luận điệu sai trái, các quan điểm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, của các thế lực phản động, thù địch nhằm góp phần phòng, chống, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, lệch lạc một cách hiệu quả.  


4407-5.jpg

Góp ý, kiến nghị của các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

 

Qua đó nhằm tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ trong Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” theo Nghị quyết số 03/NQ-MTTW ngày 25/01/2015 của Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đề ra những giải pháp vừa đảm bảo việc triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Namtrong hệ thống Mặt trận huyện theo lộ trình, vừa đảm bảo mục đích, yêu cầu, phù hợp với nhiệm vụ chung và nhiệm vụ chính trị trong nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới trên địa bàn huyện, cụ thể như:

 

Một là, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng chương trình phối hợp với Lãnh đạo Đài truyền thanh Long Thành (nay là Tổ ghi hình Trung tâm VHTT&TT huyện), đồng thời phối hợp với các đổ chức đoàn thể thành viên kịp thời chuyển tải đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, nhất là những chủ trương, chính sách, pháp luật được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và Luật MTTQ Việt Nam năm 2015.

 

Hai là, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã cơ cấu giới thiệu đại diện lãnh đạo Trung tâm VHTT&TT huyện, Phòng Tư pháp huyện tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là một điểm mới trong công tác quy tụ, tập hợp sức mạnh trong công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện về kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

 

Ba là, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nghiên cứu đặc điểm, tình hình cụ thể từng địa phương ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện định hướng công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng mô hình mới, cách làm hay để từ đó nâng cao chất lượng đề án. Qua đó, thời gian qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức giao lưu, trao đổi giới thiệu mô hình mới, cách làm hay hiệu quả, thiết thực, tạo sức lan tỏa như: trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu” tại ấp 6 xã An Phước; giới thiệu “Tổ tuyên truyền,vận động trong đồng bào tôn giáo” tại ấp Hiền Đức xã Phước Thái; giới thiệu mô hình “Phòng họp không chai nhựa” do cấp huyện phát động nay đã nhân rộng tại địa phương, đây là một điểm mới trong công tác tuyên truyền, không những được triển khai từ Mặt trận huyện đến cơ sở mà còn nhân rộng, lan tỏa đến các tổ chức đoàn thể thành viên, các cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình phối kết hợp với Mặt trận, đặc biệt là lan tỏa đến địa bàn khu dân cư.

 

Bốn là, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở các địa phương. Qua đó, năm 2019 vừa qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trực tiếp kiến nghị Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết các ý kiến của nhân dân với 26 nội dung đồng thời thông báo kết quả đến người dân và thường xuyên theo dõi báo cáo kịp thời những tồn tại phát sinh tại địa phương. Việc theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của quần chúng nhân dân liên quan đến các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn huyện nhất là dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành cũng đã được tổng hợp kiến nghị đến các ngành chức năng giải quyết, trả lời các thắc mắc của nhân dân trong vùng quy hoạch dự án.


4407-10.jpg

Hội nghị triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền tại cơ sở

 

Công tác thông tin, tuyên truyền nói chung và công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam nói riêng là chuyển tải thông tin về các sự kiện, hiện tượng, sự việc; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; những tri thức khoa học; những tấm gương điển hình tốt cũng như phê phán những vấn đề chưa tốt trong xã hội cần thông tin đến nhân dân, làm cho nhân dân hiểu, nhớ để nhân dân ủng hộ và thống nhất thực hiện. Từ thực tiễn đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở, đến nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp tuyên truyền, thông tin kịp thời những nội dung về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân với 4.820 cuộc cho 637.790 lượt đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó đã tổng hợp, thu thập 1.022 ý kiến trên tất cả các lĩnh vực kiến nghị các ngành chức năng kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc.


Kiều Lan – MTTQ Long Thành ​

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​