Thông báo

 
Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

 

Thực hiện chủ trương nâng cấp Trang Thông tin điện tử  huyện  của UBND huyện Long Thành tại Văn bản  số 8058/UBND-VX, ngày 18/9/2017; Ban biên tập trang Thông tin điện tử huyện Thông báo đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện biết, phối hợp, cung cấp nội dung cho ban biên tập trang TTĐT huyện khi có yêu cầu.

Nội dung kế hoạch đính kèm: TB-1203201710.pdfTB-1203201710.pdf ; kh.260.18.10.pdfkh.260.18.10.pdf

Ngày thông báo: 10/25/2017 4:07 PM
Tập tin đính kèm:

CÁC THÔNG BÁO KHÁC