Thông báo

 
Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

 

UBND huyện Long Thành thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Long Thành.

Các đơn vị ​vui lòng tải nội dung Thông báo và Quyết định của UBND tỉnh về nghiên cứu: tb.29.05.01.pdftb.29.05.01.pdf

Ngày thông báo: 1/11/2018 9:43 AM
Tập tin đính kèm:

CÁC THÔNG BÁO KHÁC