Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm ngày Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua Hiến pháp đầu tiên (09/11/1946 - 09/11/2018)
Kỷ niệm 36 năm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018)

Địa chỉ liên hệ

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

HUYỆN LONG THÀNH

 

        1. TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP:

- Họ tên: Nguyễn Thị Mộng Thu

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Điện thoại cơ quan: 0251.844.799      Di động: 0937.077.279


        2. PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC:

        - Họ tên: Lại Ngọc Hùng

        - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

- Điện thoại cơ quan: 0251.844.178      Di động: 0123.4083979

        - Email: laingochung66@gmail.com  - pvhtt-lt@dongnai.gov.vn


        3. PHÓ BAN:

- Họ tên: Nguyễn Văn Tám

- Chức vụ: Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Điện thoại cơ quan: 0251.844.258      Di động: 

        - Email: bantuyengiao@gmail.com


4. CÁC THÀNH VIÊN:

4.1. Bà: Lý Thị Bạch Tuyết

- Chức vụ: Phó trưởng Đài Truyền thanh huyện .

- Điện thoại: 0916.889779

- Email: daitruyenthanhlongthanh@gmail.com

4.2. Ông: Phan Lê Nhân

- Chức vụ: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Điện thoại: 0945.236789

        - Email: bantuyengiao@gmail.com

4.3. Ông: Phạm Hồng Nhựt

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Điện thoại: 09.0909.9545

        - Email: phongvhttlongthanh@gmail.comNhutph@dongnai.gov.vn

4.4. Bà Lâm Tuyết Phượng

        - Chức vụ: Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

        - Điện thoại: 0909.546126

        - Email: lamtuyetphuong77@gmail.com


        CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN

        1. Bà Nguyễn Thị Mộng Thu – Trưởng ban:

        - Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về toàn bộ hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện.

        - Điều hành mọi hoạt động của Ban biên tập và chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ nội dung thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện.

        - Chỉ đạo các thành viên Ban biên tập thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

        - Chủ trì các cuộc họp của Ban biên tập, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm để duy trì và mở rộng nâng cao chất lượng về nội dung của trang thông tin điện tử huyện.

        - Báo cáo và đề xuất định hướng phát triển với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về hoạt động của trang thông tin điện tử huyện.

        2. Ông Lại Ngọc Hùng – Phó ban Thường trực:

        - Thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc của Ban biên tập khi Trưởng ban vắng mặt.

        - Giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, thường xuyên tổng hợp tình hình hoạt động của trang thông tin điện tử, báo cáo Trưởng Ban biên tập để đề xuất Huyện ủy, HĐND, UBND huyện những vấn đề cần thiết nhằm phát triển Trang thông tin điện tử hoạt động ngày càng hiệu quả.

        - Phối hợp Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh trong công tác quản lý chung về mặt hạ tầng kỹ thuật, kiểm tra theo định kỳ hàng ngày dữ liệu của website trên máy chủ, đảm bảo website hoạt động liên tục, ổn định.

        - Tổ chức điều hành  thực hiện  các hoạt động của ban Nội dung, giúp ban  Biên tập đăng tải các nội dung thuộc các lĩnh vực trên Trang thông tin điện tử  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị.

- Chịu trách nhiệm chấm nhuận bút cho các tin, bài, dữ liệu được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện. Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí về tiền nhuận bút, thù lao và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện theo đúng quy định hiện hành.

- Tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, năm về tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của huyện.

        - Chuẩn bị các nội dung, chương trình và các tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban biên tập. Chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa các khâu: quản trị, biên tập, kiểm duyệt và đăng tin để đảm bảo việc cập nhật các thông tin trên trang thông tin điện tử được kịp thời, chính xác và đảm bảo an toàn thông tin.

        - Phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn về viết tin bài cho cộng tác viên của các đơn vị trên địa bàn huyện.

        3. Ông Nguyễn Văn Tám – Phó Ban:

        - Chịu trách nhiệm kiểm duyệt, xét duyệt nội dung thông tin, các tin, bài, hình ảnh đang ở trạng thái chờ xuất bản. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn có liên quan cung cấp thông tin kịp thời đảm bảo đúng thời gian quy định cho hoạt động của Trang thông tin điện tử của huyện. Phối hợp Phó ban Thường trực thực hiện báo cáo hàng tháng, quý, năm về tình hình hoạt động trang thông tin điện tử của huyện.

        4. Bà Lý Thị Bạch Tuyết – Thành viên

        - Chịu trách nhiệm về tiếp nhận tin, bài, hình ảnh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cung cấp thông qua hộp thư điện tử daitruyenthanhhuyenlongthanh@gmail.com.

        - Biên tập tin, bài, hình ảnh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cung cấp (ưu tiên biên tập tin, hình ảnh của các cơ quan gửi về). Trường hợp  tin, bài, hình ảnh không đạt yêu cầu biên tập viên không thể biên tập được phải hướng dẫn cộng tác viên của các đơn vị chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh.  

        - Nhập tin lên trang thông tin điện tử huyện (theo hướng dẫn của phòng VH&TT huyện).

        - Định kỳ báo cáo hàng tháng, quý, năm về số lượng tin, bài viết đã tiếp nhận và biên tập gửi về phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

        5. Ông Phan Lê Nhân – Thành viên:

        - Giúp Phó ban thực hiện những nhiệm vụ đã được phân công.

        - Tiếp nhận các tin, bài, hình ảnh đã được xử lý, biên tập của cộng tác viên qua hộp thư điện tử tuyengiaolongthanh@gmail.com để kiểm duyệt, biên tập nội dung tin. Trường hợp tin, bài, hình ảnh không đạt yêu cầu (theo quy định của Ban Biên tập) ; có phản hồi về Cộng tác viên của các đơn vị chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện. Nếu tin, bài đã đề nghị chỉnh sửa mà Cộng tác viên không thực hiện hoặc chỉnh sửa, bổ sung không đúng thời gian quy định thì không duyệt tin.

        - Các tin, bài đã được duyệt của Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ được chuyển cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện qua hộp thư điện tử pvhtt-lt@dongnai.gov.vn hoặc phongvhttlongthanh@gmail.com để đăng tải thông tin lên trang TTĐT huyện; làm cơ sở, căn cứ thanh quyết toán theo đúng quy định.

        6. Ông Phạm Hồng Nhựt – Thành viên:

        - Giúp Phó ban Thường trực thực hiện những nhiệm vụ đã được phân công.

        - Đưa thông tin, hình ảnh lên website đang ở trạng thái chờ xuất bản.

        - Quản trị kỹ thuật Trang thông tin điện tử huyện, phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh( Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ) và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản trị, nâng cấp và đảm bảo an toàn thông tin khi vận hành Trang thông tin điện tử huyện.

        7. Bà Lâm Tuyết Phượng – Thành viên:

  Chịu trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí về tiền nhuận bút, thù lao và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện theo đúng quy định hiện hành. 

        
         Đính kèm: qd.5089.31.10.pdf - phân công.pdf

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang thông tin điện tử Huyện Long Thành
 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: hlongthanh@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​