Thứ 6 - 26/02/2016
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa huyện
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng. Đồng thời, đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện, ngày 06/9/2019, Ban thường vụ Huyện ủy Long Thành  đã ban hành Kế hoạch số 250-KH/HU về triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

 

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định 7 nhiệm vụ giải pháp gồm:

 

- Tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, trong đó xác định việc quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, kế hoạch cần tập trung hướng về cơ sở. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, lựa chọn các hình thức, phương pháp triển khai tuyên truyền, học tập phù hợp với từng đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện về tính cấp thiết của Kết luận.Tổ chức sinh hoạt chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt Đảng, đoàn thể, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, thực sự tiền phong, gương mẫu trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, đảm bảo tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

 

Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, chủ động dự báo tình hình, định hướng dư luận xã hội trong các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể; làm cho cán bộ, đảng viên hiểu đầy đủ, đúng, thông suốt và chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, theo đó, các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội, phát hiện, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra từ cơ sở, không để dẫn đến điểm nóng; chủ động dự báo tình hình, định hướng dư luận xã hội trong các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể; làm cho cán bộ, đảng viên hiểu đầy đủ, đúng, thông suốt và chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đúng vị trí chức danh của từng đối tượng, trong đó xác định phải thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, gắn công tác quy hoạch với xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ theo chuẩn chức danh quy định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chọn cử cán bộ đi đào tạo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, tiêu chí chọn cử rõ ràng, công khai, minh bạch, tránh tràn lan gây tốn kém, lãng phí.

 

Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, cần tập trung bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, cấp ủy viên cơ sở. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, thực tiễn kinh nghiệm, kỹ năng công tác đảng, xử lý tình huống trên địa bàn…, đồng thời, cập nhật thông tin, kiến thức, những văn bản, hướng dẫn mới cho các cấp ủy viên và bí thư các chi bộ, cán bộ chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ sở; coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở cơ sở để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

 

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm bắt thông tin dư luận, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tham nhũng, lãng phí xảy ra trên địa bàn huyện theo Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng. Xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng. Hàng năm, tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và đảm bảo chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội huyện. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, nhất là những vấn đề bức xúc của quần chúng nhân dân ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy tăng cường công tác trao đổi, đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết hiệu quả, dứt điểm những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy và lãnh đạo cấp trên.

 

Thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

 

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền., theo đó xác định cần tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực thông tin, truyền thông. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, kịp thời xử lý, khắc phục những hạn chế trong hoạt động thông tin, truyền thông; đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm đa dạng hóa hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền. Tăng chất lượng phủ sóng phát thanh đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Tăng cường an ninh, an toàn thông tin, an toàn mạng, đảm bảo thông suốt và cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho nhân dân trên địa bàn huyện trong mọi tình huống. Đẩy mạnh chương trình phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. 

 

Về tồ chức thực hiện Ban Thường vụ Huyện ủy: đã giao cho cấp ủy trực thuộc huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung tại kế hoạch này, cụ thể hóa các nội dung của kế hoạch, chỉ đạo việc xác định các mục tiêu nhiệm vụ hàng tháng, quý, 6 tháng, hàng năm để triển khai, thực hiện; Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo và kịp thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Doãn Thành –BTG

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​