Thứ 6 - 26/02/2016
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
“Trong năm 2020, tập trung thực hiện công tác thu hồi, hỗ trợ, tái định cư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, phấn đấu đến tháng 10/2020 ban giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án”
Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Dương Minh Dũng - TUV- Bí thư Huyện ủy Long Thành tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2020).


4410.png

Đ/c Dương Minh Dũng - TUV- Bí thư Huyện ủy Long Thành phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2020).

 

Ngày 22/01/2020, tại Hội trường Huyện ủy Long Thành, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Long Thành đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2020) và trao tặng huy hiệu Đảng cho 49 đồng chí đảng viên nhân huy hiệu Đảng đợt 3/2/2020.

         

Tham dự lễ kỷ niệm, có đồng chí Dương Minh Dũng - TUV - Bí thư huyện ủy, đồng chí Ngô Thế Ân - Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng  chí Võ Tấn Đức -  Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Tấn Hưng - UVTV - Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ huyện. các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy các khóa; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XI, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Bí thư, phó bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc huyện.

 

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Huyện ùy Long Thành, đ/c Dương Minh Dũng - TUV- Bí thư huyện ủy đã ôn lại truyền thống 90 năm vẽ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quan vinh, trong đó nhấn mạnh: Cách đây 90 năm, ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc đã nhất trí thành lập một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, là cơ sở dẫn tới những thắng lợi oanh liệt, những bước nhảy vọt quan trọng và những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đó là: cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ lên địa vị của những người làm chủ một quốc gia độc lập, tự do, hạnh phúc; đó là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, “lững lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đó là “chiến dịch Hồ Chí Minh” vĩ đại, giải phóng hoàn toàn miền năm, thống nhất đất nước; là những thành tưu của 35 năm đổi mới…

 

Đối với huyện Long Thành, từ tháng 3/1944, Chi bộ Đảng đầu tiên đã được thành lập trên địa bàn huyện do đồng chí Trịnh Văn Dục làm Bí thư Chi bộ, đến cuối năm 1944, Chi bộ đảng Bình Sơn cũng được thành lập do đồng chí Vũ Hồng Phô làm Bí thư. Sự ra đời của Chi bộ đảng Bình Sơn đánh dấu một bước phát triển mới, một bước ngoặt trên con đường đấu tranh cách mạng của nhân dân Long Thành, là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng ở Long Thành và đây cũng là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu phong trào cách mạng của huyện chuyển theo trào lưu cách mạng chung của cả nước.

 

90 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Long Thành tuyệt đối trung thành, một lòng một dạ đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của dân tộc; đảng bộ, quân và dân huyện Long Thành tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giành được nhiều thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; trong công tác xây dựng và đổi mới đất nước đã bám sát, vận dụng có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào hoàn cảnh thực tiễn của huyện, vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, vươn lên, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi to lớn của tỉnh Đồng Nai nói riêng và đất nước nói chung. những thắng lỡi đó mãi mãi là niềm tự hào, là động lực để chúng ta vững bước đi lên;

 

Năm 2020, được dự báo có nhiều thuận lợi và không ít những khó khăn, thử thách, nhất là việc triển khai các dự án lớn, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời, cũng là năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp; lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sẽ tạo áp lực công việc rất lớn đòi hỏi sự quyết tâm và nổ lực cao hơn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Long Thành nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Minh Dũng - TUV - Bí thư Huyện ủy yêu cầu toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Long Thành tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết đảng bộ Huyện lần thứ XI, trong đó tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả mợt số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 

1- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 547-KL/TU ngày 03/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 142 về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đặc biệt tập trung thực hiện công tác thu hội hỗ trợ tái định cư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, phấn đấu đến tháng 10/2020 ban giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án.  

 

2- Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tâm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh chuyên đề 2020.

 

3- Tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

 

4- Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm  ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9.

 

5- Thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng nhân dân, tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống của nhân dân. Tập trung hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng ngay trong quý I/2019.

 

6- Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; giữ vững, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tấn công truy quét các điểm tệ nạn xã hội.

 

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Chúng ta vô cùng tự hào về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước, càng khẳng định rằng, chỉ có Đảng ta, một Đảng mác xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam; là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa đất nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cho dân tộc ta được độc lập, tự do thực sự, đất nước ta phát triển phồn vinh, Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 


4410-5.png

Đ/c Võ Tấn Đức -  Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên.

 

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

Doãn Thành – BTG 

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​