Lao động - Xã hội
Tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược Dân số sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011- 2020
Cập nhật 1/8/2018 11:12 AM

  

Xác định công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, thực hiện Chiến lược Dân số Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa VII, trong những năm qua, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của huyện đã đạt những kết quả quan trọng như: “Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2017 đạt 1,008%; thực hiện các chỉ tiêu về KHHGĐ, đạt 112,49%; nói chuyện chuyên đề cho 300 người tại 5 xã Lộc An, Long An, Tam An, An Phước, Cẩm Đường; hội nghị truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên cho 5 trường THCS, với 857 học sinh tham dự; khám sức khỏe cho 110 người cao tuổi; làm tốt công tác về nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành và thực hiện tốt Đề án Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay...”. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND huyện khen thưởng trong năm 2017. 

 

 2905.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Mộng Thu, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các tập thể

  

Để đảm bảo công tác triển khai chiến lược Dân số sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong thời gian tới UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt mục tiêu chung, đó là: “Chủ động duy trì mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số về thể chất nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh trên cơ sở đảm bảo sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Tổ chức bộ máy được củng cố kiện toàn; sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể được tăng cường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018”.

 

Đồng thời thực hiện tốt các giải pháp như: “Tiếp tục kiện toàn củng cố đội ngũ cán bộ, cộng tác viên; triển khai các kế hoạch hoạt động và chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Dân số - KHHGĐ, thực hiện tốt các Dự án của Chương trình mục tiêu DS- KHHGĐ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác DS- KHHGĐ; duy trì củng cố mạng lưới cộng tác viên cơ sở; phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể liên quan từ huyện đến cơ sở tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác DS - KHHGĐ, tập trung chủ yếu cho các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi thông qua tư vấn trực tiếp cá nhân, hộ gia đình; thực hiện đào tạo, tập huấn đội ngũ làm công tác dân số cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình…”.
 
Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác Dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và là một bộ phận rất quan trọng của chiến lược phát triển đất nước. Vì thế cán bộ, đảng viên của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, để thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ huyện đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
 Phan Thị Cảnh – PBTG.HU

 

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter