Lao động - Xã hội
Tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược Dân số sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011- 2020
Cập nhật 1/8/2018 11:12 AM

  

Xác định công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, thực hiện Chiến lược Dân số Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa VII, trong những năm qua, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của huyện đã đạt những kết quả quan trọng như: “Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2017 đạt 1,008%; thực hiện các chỉ tiêu về KHHGĐ, đạt 112,49%; nói chuyện chuyên đề cho 300 người tại 5 xã Lộc An, Long An, Tam An, An Phước, Cẩm Đường; hội nghị truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên cho 5 trường THCS, với 857 học sinh tham dự; khám sức khỏe cho 110 người cao tuổi; làm tốt công tác về nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành và thực hiện tốt Đề án Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay...”. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND huyện khen thưởng trong năm 2017. 

 

 2905.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Mộng Thu, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các tập thể

  

Để đảm bảo công tác triển khai chiến lược Dân số sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong thời gian tới UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt mục tiêu chung, đó là: “Chủ động duy trì mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số về thể chất nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh trên cơ sở đảm bảo sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Tổ chức bộ máy được củng cố kiện toàn; sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể được tăng cường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018”.

 

Đồng thời thực hiện tốt các giải pháp như: “Tiếp tục kiện toàn củng cố đội ngũ cán bộ, cộng tác viên; triển khai các kế hoạch hoạt động và chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Dân số - KHHGĐ, thực hiện tốt các Dự án của Chương trình mục tiêu DS- KHHGĐ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác DS- KHHGĐ; duy trì củng cố mạng lưới cộng tác viên cơ sở; phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể liên quan từ huyện đến cơ sở tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác DS - KHHGĐ, tập trung chủ yếu cho các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi thông qua tư vấn trực tiếp cá nhân, hộ gia đình; thực hiện đào tạo, tập huấn đội ngũ làm công tác dân số cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình…”.
 
Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác Dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và là một bộ phận rất quan trọng của chiến lược phát triển đất nước. Vì thế cán bộ, đảng viên của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, để thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ huyện đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
 Phan Thị Cảnh – PBTG.HU

 

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Cung cấp thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử huyện

Lấy ý kiến về Dự thảo đề án Điều chỉnh địa giới hành chính và giải thể một số xã thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Triển khai thực hiện nội dung "tháng hành động vì trẻ em" năm 2018 trên địa bàn huyện

Hưởng ứng ngày Quốc tế đa sinh học năm 2018

Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông

Triển khai thông báo số 832/TB-SNgV ngày 22/5/2018 của Sở ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

Triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật về quyền tác giả trong hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện

Thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri của tổ ĐB HĐND tỉnh, huyện

Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2018"

Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Về việc hỗ trợ cấp chứng thư số chữ ký số cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện

Triền khai Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ khắc phục hậu quả bôm mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở tỉnh Đồng Nai

Tuyên truyền tình trạng lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về trên hệ thống thông tin cơ sở

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2019

Quyết định phê duyệt phương án tác chiến chữa cháy rừng mùa khô năm 2017/-2018 trên địa bàn huyện Long Thành

Phụ lục 1;2;3 Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử đối với các cơ quan ban ngành của huyện

Kế hoạch triển khai bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử và đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện và xã trên địa bàn huyện Long Thành năm 2018

Thông báo về việc triển khai Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2018

Quyết định ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Truyển khai công tác thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020" trên địa bàn huyện

Triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Cung cấp tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu thương mại Dịch vụ nghỉ dưỡng do Công ty cổ phần Tiếp vận Hàng hải Sao Mai làm chủ đầu tư tại xã Lộc An, huyện Long Thành.

Triển khai Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 05/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện

Triển khái thực hiện các Thông tư 64/2017/TT-BTNMT, 65/2017/TT-BTNMT và 71/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến năm 2018

Hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2018

Quyết định tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018

Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cổ Việt (968 - 2018)

Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Đồng Nai năm 2018

bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo lây nhiểm mã độc GandGrab trên hệ thống máy tính của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter