Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện Long Thành quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số!
Mừng Đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp thìn
Mừng Đảng quang vinh mừng Xuân thắng lợi
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024)
Đảng bộ và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Pháp huy sức mạnh tổng hợp để đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch

 
Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, trong đó có đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch là “mặt trận” nóng bỏng, cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng nước ta.

 

Một trong những thủ đoạn rất thâm độc và nham hiểm của các thế lực thù địch là lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để kích động tư tưởng hẹp hòi, tâm lý kỳ thị dân tộc, hướng đồng bào dân tộc thiếu số về cái gọi là “Vương quốc Mông tự trị”, “Nhà nước Đê ga Mông-ta-nha”, “Vương quốc Khơ me Crôm”; xúi giục đồng bào di cư tự do, vượt biên trái phép; lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội, những vấn đề “nóng”, “bức xúc” trong đời sổng xã hội như: Công tác phòng, chống tham nhũng, việc xét xử một số vụ án phức tạp, kéo dài, tranh chấp, khiếu kiện đông người... để xuyên tạc, kích động, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước …Vì thế, trước hết Đảng và Nhà nước ta cần có chủ trương, biện pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; vừa chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động đấu tranh chổng các luận điệu sai trái, thù địch đạt hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả để góp phần rất quan trọng làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chông phá cách mạng nươc ta và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.
 
Thứ hai, Ngành Tuyên giáo của Đảng phải đi trước, đi cùng và đi sau trong công tác đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái cần phải có lực lượng nòng cốt, chuyên sâu. Tập trung xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, đó là những cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận cao, có khả năng diễn đạt, luận chiến thuyết phục, có nhiệt huyết, dũng khí, quyết tâm đấu tranh đế bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Lực lượng này là trụ cột, tiên phong phối hợp với các ngành liên quan trong đấu tranh bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng để nghiên cứu và đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Trong tình hình hiện nay, cần chú trọng tổ chức lực lượng tác chiến mạng, chuyên sâu đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái trên Internet. Hình thành các trang web cá nhân của lực lượng nòng cốt, mở rộng, phát triển các bloger trong Quân đội để phối hợp đấu tranh, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị và đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Chủ động áp dụng các biện pháp kỷ thuật để chặn lọc thông tin mạng, không để các thế lực thù địch lợi dụng Internet chống phá ta.
 
Thứ ba, trong công tác phối hợp đấu tranh phản bác những luận điệu sai trải phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động phối hợp đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái phải đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp; luôn quán triệt tư tưởng cách mạng tiến công, tuyệt đối trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn để xem xét, phân tích, đánh giá, vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của những quan điểm sai trái, thù địch. Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị sổ 34-CT/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Phải tuân thủ các nguyên tắc, quy chế, quy định trong phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Đối với những tình huống, những nội dung phức tạp, nhạy cảm thì phải thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhất là việc chủ trì thống nhất định hướng công tác thông tin, tuyên truyền và thẩm định các tin, bài luận chiến, đấu tranh trực diện trước khi phát hành.
 
Thứ tư, Thường xuyên chú trọng cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, có định hướng tư tưởng ngay từ cơ sở. Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục nhiệm vụ, ý thức kỷ luật, đạo đức, lối sống nhằm xây dựng cho cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
 
Thứ năm là, coi trọng việc phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, đập tan những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề, liên quan đến phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Sáu là, tăng cường công tác quản lý chính trị nội bộ, gắn đấu tranh chống “diễn biến hòa bình ” với phòng, chống “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” nội bộ. Thường xuyên quản lý chặt chẽ công văn, tài liệu, thông tin mật, nhất là tài liệu có độ mật cao. Nắm chắc tình hình chính trị địa bàn, dư luận xã hội nhất là những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân, những hoạt động móc nối, tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý kịp thời, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.
 
Bảy là, để phát huy hiệu quả cuộc đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, cần coi trọng kết hợp chặt chẽ với chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cùng với việc thường xuyên đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên thì công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giữ vai trò rất quan trọng, góp phần phát hiện kịp thời, kiên quyết khắc phục những khuyết điểm, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái; phát hiện được các phần tử cơ hội để kịp thời đấu tranh, tạo sự đoàn kết thống nhất nội bộ.
 
Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch là cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
TG (Nguồn Thượng tướng Mai Quang Phán Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) (Ban Tuyên giáo HU Long Thành)

 

Thông báo

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Long Thành 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​ ​​

​​