Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Long Thành tích cực phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
​Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”
Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hoá dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thuỷ chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù và sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

 

Sau 15 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể đã triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện. Chỉ thị số 49-CT/TW ra đời đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về công tác gia đình. Cùng với việc ban hành kịp thời các văn bản nhằm đẩy mạnh hoạt động công tác gia đình, xây dựng gia đình phát triển bền vững, giảm thiểu tình trạng bạo lực, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.


5242.jpg 

Ảnh internet

 

Trên địa bàn các xã, thị trấn, ngày càng có nhiều gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, ấp văn hóa, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động về công tác gia đình đã từng bước được cụ thể về nội dung, đa dạng về hình thức và được triển khai sâu rộng đến các địa bàn dân cư, tạo được sự quan tâm của các cấp, các ngành về công tác gia đình. Từ sự chuyển biến về nhận thức, các cấp ủy và chính quyền đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đưa nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác về xây dựng gia đình vào các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Bên cạnh đó, xác định công tác gia đình là tiêu chí để xem xét, đánh giá chất lượng đội ngũ đảng viên và chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh và là một trong những tiêu chuẩn để quy hoạch, đề bạt cán bộ; đối với nhân dân, là tiêu chí để xét công nhận “gia đình văn hoá”, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đều tăng về số lượng và ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng: Năm 2005 có 81,29% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa, năm 2010 có 94.91% và năm 2019 có 99,16% hộ Gia đình Văn hóa. Hàng năm đều có 100% các hộ gia đình đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, thực hiện tốt các hương ước, quy ước, 97/97 ấp, khu đều có tổ hòa giải. Hiệu quả hoạt động Phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng tăng: Năm 2005 có 104/118 ấp, khu phố Văn hóa đạt 89%, năm 2010 có 91/97 ấp, khu phố đạt 93.82% và năm 2019 có 97/98 ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa đạt 98,97%. Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn, đảng viên và cán bộ, công chức và viên chức. Chú trọng tuyên truyền các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong chiến lược xây dựng gia đình, đảm bảo xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ và bình đẳng, mỗi cặp vợ chồng chỉ có một đến hai con, lấy hạnh phúc gia đình làm động lực của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. 

 

Bên cạnh những kết quả tích cực qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, Chỉ thị số 37-CT/TU về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” vẫn còn có những hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên và một bộ phận nhân dân còn xem nhẹ công tác gia đình, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể trong việc xây dựng gia đình văn hóa có lúc thiếu chặt chẽ, chưa phát huy được hết trách nhiệm của mỗi ngành; trình độ dân trí ở một số địa phương còn hạn chế, đời sống kinh tế thấp so với với mặt bằng chung của tỉnh là việc trở ngại lớn trong việc triển khai Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tệ nạn xã hội ma túy, cờ bạc, rượu chè bê tha, mại dâm và tệ nạn khác đang xâm nhập vào các gia đình… 

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong thời gian tới, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 

Một là, Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp về việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 49-CT/TW, Chỉ thị số 37-CT/TU. Xem công tác này là một nội dung quan trọng trong các kế hoạch, chương trình công tác thường xuyên và các chỉ tiêu xây dựng, phát triển gia đình là một trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các cơ quan, đơn vị lồng ghép công tác tuyên truyền, đưa kế hoạch, chương trình hành động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, phát triển bền vững vào kế hoạch, chương trình hành động của các địa phương, đơn vị.

 

Hai là, Nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành công tác gia đình của cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về gia đình; các cơ quan, ban, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các cấp đảm bảo đạt kết quả cao trong triển khai thực hiện kế hoạch. Lấy kết quả, hiệu quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về gia đình là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và của cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về gia đình các cấp.

 

Ba là, Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; tiếp tục hỗ trợ các gia đình thực hiện tốt 04 chức năng cơ bản của gia đình (chức năng sinh sản và tái sản xuất lao động; chức năng giáo dục và xã hội hóa; chức năng thỏa mãn nhu cầu tâm lý, tình cảm của các thành viên gia đình; chức năng kinh tế với tư cách là một đơn vị kinh tế). Tuyên truyền tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bổ dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

 

Bốn là, Nâng cao năng lực của gia đình trong phát triển kinh tế, ứng phó với thiên tai và khủng hoảng kinh tế; tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt, đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo theo quy định. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục trẻ em, phòng chống bạo lực trong học đường, tai nạn thương tích trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các hộ gia đình về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, tác hại của biển đổi khí hậu đối với cuộc sống. Tiếp tục triển khai các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa, phối hợp các mô hình “Gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc”, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện.

 

Năm là, Củng cố và ổn định, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ. Đẩy mạnh việc tổ chức, chỉ đạo, quản lý, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến gia đình, bảo đảm cho các gia đình được tiếp cận, được thụ hưởng đầy đủ các chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước và thực hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung, của huyện, của tỉnh Đồng Nai nói riêng.


Sáu là, Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông về xây dựng gia đình; phê phán những biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả về sự mất cân bằng giới tính khi sinh. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác gia đình; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục đến đông đảo quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật hôn nhân gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những biểu hiện không đúng trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phê phán những biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

 

Bảy là, Tiếp tục kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp đủ mạnh để đáp ứng thực hiện nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho công tác gia đình; thực hiện chi ngân sách nhà nước cho công tác gia đình theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; ưu tiên nguồn lực cho vùng nông thôn, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhất là, quan tâm, có chế độ, chính sách phù hợp để động viên cán bộ chuyên trách xã, thị trấn.

 

Tám là, Đề cao tính chủ động và trách nhiệm tham gia của từng cơ quan, ban ngành, đoàn thể đối với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác, việc hỗ trợ, xây dựng, phát triển gia đình, việc thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thi hành luật pháp, chính sách, thực hiện các nhiệm vụ công tác liên quan đến gia đình nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các gia đình, thúc đẩy việc thực hiện nghĩa vụ của các gia đình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình.

 

Chín là, Huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội, các dòng họ, gia đình, cá nhân vào việc hỗ trợ hoặc tạo điều kiện giúp cho các gia đình nâng cao nhận thức và có thêm cơ hội, điều kiện tham gia vào các hoạt động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

MT-BTGHU

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​