Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện Long Thành quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số!
Mừng Đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp thìn
Mừng Đảng quang vinh mừng Xuân thắng lợi
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024)
Đảng bộ và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Huyện Long Thành qua 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn

Nhằm góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu tự nghiên cứu, tham khảo, học tập, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức về Nhà nước và pháp luật; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, đạo đức, khoa học - kỹ thuật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Thời gian qua, huyện Long Thành đã tích cực thực hiện đề án trang bị sách cho các xã, thị trấn trên địa bàn. Qua đó, nâng cao nhận thức, củng cố kiến thức, ứng dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vận dụng vào trong thực tiễn quản lý, lãnh đạo của cán  bộ, đảng viên, và lao động, sản xuất của nhân dân.

Huyện Long Thành có 13 xã và 1 thị trấn. Trong đó, dân tộc Kinh sinh sống chiếm đại đa số và 03 dân tộc thiểu số sinh sống ở các xã là dân tộc Chăm ở xã Bình Sơn, dân tộc Chơ-ro ở xã Phước Bình và dân tộc Stiêng ở xã Tân Hiệp. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn. UBND huyện đã triển khai tới  Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Long Thành, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, bảo quản, sử dụng sách  và các loại tài liệu khác; Lãnh đạo Tổ Thư viện- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Long Thành và lãnh đạo các xã, phường, thị trấn quan tâm đầu tư trang thiết bị để bảo quản sách như: bố trí phòng đọc sách, tủ sách, cán bộ phụ trách tủ sách và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và nhân dân sử dụng sách; gắn việc tiếp nhận sử dụng sách theo Đề án của Trung ương với tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn. Đồng thời chỉ đạo xây dựng và ban hành nội quy khai thác, sử dụng sách theo quy định của nhà nước về tài sản công.

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Long Thành và UBND các xã, thị trấn tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009- 2023); Kết luận số 30-KL/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường thị trấn, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị; Kế hoạch số 09-KH/BTGTW, ngày 28/02/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Quyết định số 47- QĐ/BTGTW, ngày 28/2/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Quyết định số 1622-QĐ/BTGTW, ngày 12/7/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Tủ sách ở cơ sở

xã, phường, thị trấn; Công văn số 919-CV/BTGTU ngày 21/02/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện tiếp nhận, quản lý, khai thác Đề án sách cho cơ sở. Công văn số 2504-CV/HU ngày 14/3/2022 của Huyện ủy Long Thành về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, khai thác Đề án sách cho cơ sở.

Nhờ sự chủ động, tích cực trong công tác đến nay, việc thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Long Thành và các xã, thị trấn luôn quan tâm, thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng và nghiên cứu sách, tạp chí có hiệu quả. Hàng năm, được trang bị cấp sách từ 2 đến 3 đợt, mỗi đợt từ 6 đến 24 bản sách, các sách được cấp phát, trang bị đa dạng, phong phú về thể loại, cơ bản đáp ứng nhu cầu đọc sách của các độc giả trên địa bàn như: những ấn phẩm về Bác Hồ; sách tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước; sách phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở; các mô hình hợp tác kiểu mới phát triển kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp, xây dựng các cơ sở hạ tầng điện - đường - trường - trạm; sách về các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các ấn phẩm phục vụ cho việc cập nhật thông tin về khu vực di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; sổ tay về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; hỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ; bạo lực giới và cách ứng phó; chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển bền vững kinh tế biển ở Việt Nam; sách hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc sức khỏe và nhiều đề tài, nội dung có ý  nghĩa thiết thực trong cuộc sống.

Hầu hết các ấn phẩm trình bày đẹp, được biên soạn ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ tiếp thu; nội dung thiết thực, tương đối bám sát yêu cầu cơ sở, góp phần quan trọng trong việc tham khảo, nghiên cứu, cung cấp các văn bản, tài liệu hướng dẫn cho cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần tuyên truyền trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là công cụ, phương tiện giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân có cơ sở tiếp cận, tìm hiểu nguồn thông tin chính thống; vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống; nâng cao nhận thức của Nhân dân, đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch, nhất là trong giai đoạn công nghệ thông tin, truyền thông, mạng xã hội phát triển mạnh như hiện nay.

Hàng năm, được cấp các đầu sách, báo, CD-Rom về sách Chính trị, xã hội,  Du lịch, Văn hóa, Công tác gia đình, Tài liệu tuyên truyền giáo dục đời sống gia đình, Quy ước, hương ước,…Nhằm góp phần tuyên truyền văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách hướng tới một xã hội học tập.  

Ngoài việc phát triển bạn đọc tại thư viện huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện đã phối hợp với các Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng các xã, thị trấn, đơn vị trường học trên địa bàn huyện thực hiện luân chuyển sách. đến thời điểm báo cáo thực hiện luân chuyển khoảng 15.000 bản sách các loại. (Mỗi năm luân chuyển khoảng 1.000 cuốn sách tới các Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng và trường học các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, chọn lọc các bản sách phù hợp với tôn giáo, đảm bảo được tính tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào Chăm xã Bình Sơn, đồng bào Chơ ro ở Phước Bình, đồng bào Stiêng ở Tân Hiệp). Phục vụ sách lưu động tại các trường học trên địa bàn huyện. Ngoài những loại sách thiếu nhi và sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ Thư viện lồng ghép những cuốn sách Đề án cho xã, phường để giới thiệu cho các em và các thầy cô giáo biết, tìm hiểu, tham khảo.

Tổ thư viện- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao và các xã, thị trấn đã phân công cán bộ quản lý việc khai thác, sử dụng sách được trang bị, thực hiện niêm yết quy chế, sử dụng sách. Công tác quản lý chủ yếu thông qua sổ theo dõi sách được tiếp nhận, mượn, trả sách. Việc quản lý, nghiên cứu, khai thác và sử dụng sách, ấn phẩm của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, tổ chức thực hiện một cách khoa học nhằm nâng cao hiệu quả khai thác. Các đầu sách được phân loại, sắp xếp theo từng lĩnh vực, lập sổ quản lý, xây dựng mục lục để thuận lợi cho việc theo dõi, lưu trữ cũng như việc tra cứu của bạn đọc. Tủ sách được bổ sung sách theo hệ thống chuyên đề gồm: sách nhà nước và pháp luật; sách về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị, xã hội; sách về văn hóa xã hội; sách về Bác Hồ, sách về nông thôn mới. Hiện tại, các xã, thị trấn triển khai xây dựng tủ sách tại các khu dân cư với 79/81 tủ sách pháp luật ở các thôn, khu phố,  góp phần quan trọng trong việc cung cấp các văn bản, tài liệu hướng dẫn cho cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần tuyên truyền cho Nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đã xây dựng kế hoạch tặng và thông báo lịch nhận  sách cho các Trung tâm Văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng,  phòng đọc sách các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, khai thác, quản lý và sử dụng sách trang bị cho cơ sở kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả; Tuyên truyền trên trang facebook Thư viện huyện Long Thành những cuốn sách hay viết về con người, quê hương Long Thành, Đồng Nai  để người dân biết và tìm hiểu, mượn đọc; Trưng bày, triển lãm những cuốn sách hay viết về con người, những điển hình tiêu biểu của quê hương Đồng Nai...Đáp ứng tốt các tài liệu mà bạn đọc tìm kiếm để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, làm luận án, luận văn, tìm hiểu để tham gia các cuộc thi do ngành, địa phương phát động.

10366.jpg

10366-1.jpg

10366-2.jpg

10366-3.jpg

Các hoạt động trưng bày sách phục vụ nhu cầu đọc của người dân huyện nhà

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay thói quen đọc sách, tìm hiểu thông tin từ sách, báo, tài liệu của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân  chưa thường xuyên, vì vậy tần suất khai thác, sử dụng sách thuộc Đề án chưa cao; Cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống thông tin trên các trang mạng  xã hội, facebook, blog…các trang mạng cá nhân cũng đã làm ảnh hưởng  không nhỏ đến nhu cầu văn hóa đọc. Việc đọc sách, nghiên cứu, khai thác các nội dung trong các ấn phẩm sách chưa tạo thành nề nếp, chưa được thường xuyên.

Nhằm khắc phục những hạn chế và góp phần thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn ngày càng đạt chất lượng hơn, thời gian tới huyện Long Thành sẽ tiếp tục tổ chức luân chuyển sách của Ðề án đến tủ sách các xã phường, thị trấn để nhân dân có điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn thông tin từ sách, tìm hiểu học tập và áp dụng vào sản xuất, đời sống; trong công tác quản lý, tổ chức phong trào đọc sách ở cơ sở, tủ sách lý luận chính trị, sách pháp luật, bưu điện văn hóa…gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phù hợp với đối tượng tiếp nhận, khai thác, sử dụng sách của Ðề án.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về văn hóa đọc nói chung, tuyên truyền, giới thiệu danh mục sách thuộc Đề án để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, chủ động tìm đến những loại sách phù hợp nhu cầu; luân chuyển sách, copy đĩa CD để người dân đọc bằng nhiều hình thức; Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bố trí không gian phù hợp, thoải mái để bạn đọc dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu; đồng thời huy động, trang bị thêm các đầu sách, tư liệu cho các tủ sách tại các khu, tổ dân phố, phù hợp với nhiều đối tượng bạn đọc;Tổ chức các lớp tập huấn về quản lý, bảo quản, phân bổ và sử dụng sách cho các cán bộ phụ trách cấp xã, thị trấn, cán bộ thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó, thường xuyên khảo sát nhu cầu đọc, nghiên cứu sách, tài liệu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để bổ sung những loại sách mới, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người đọc.

Có thể khẳng định, qua 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn huyện Long Thành đã đạt được kết quả quan trọng, khẳng định Đề án có ý nghĩa thiết thực đối với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao dân trí cho nhân dân. Sách của Đề án đã góp phần cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân được tiếp cận những kiến thức cơ bản về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. Tạo ý thức trách nhiệm, giúp người đọc nâng cao nhận thức, áp dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thanh Thảo - Trung tâm VH-TT&TT huyện Long Thành

Thông báo

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Long Thành 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​ ​​

​​