Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2024)
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2024)
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5
Chào mừng ngày Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương -Mùng 10 tháng 3
Huyện Long Thành quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số!
Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Long Thành phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ ngành Văn hóa và Thông tin năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; Kế hoạch số 161/KH- SVHTTDL ngày 16/01/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Long Thành phát động phong trào thi đua năm 2024 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành với chủ đề: “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả".

Phòng Văn hóa và Thông tin kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, chủ động sáng tạo, đổi mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Trong đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và kết luận của Tổng Bí thư BCHTW Đảng Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc Ngày 24/11/2021 với 06 nhiệm vụ và 04 giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Bộ Chính trị và Thông tri số 28-TT/TU ngày 02 tháng 07 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; làm cho thi đua trở thành ý thức tự giác , trách nhiệm và việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, góp phần tích cực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường và quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết của Huyện ủy- HĐND huyện.

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua trong cả nước do Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2021 - 2025 như: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025; “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau"; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững, gắn với phát triển kinh tế, du lịch. Triển khai phố biến và hướng dẫn thực hiện “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030"; Nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao; phát triển mạnh phong trào thể thao quần chúng, đào tạo lực lượng năng khiếu các bộ môn; tổ chức và tham gia thi đấu tốt các giải thể thao do tỉnh tổ chức; hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; Triển khai thưc hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của CBCC, viên chức trong toàn ngành.

Tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Long Thành, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tại địa phương. Khắc phục bệnh hình thức trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bình xét, công nhận, ấp, khu phố và gia đình văn hóa. Gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thực hiên tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.03b7d6d728ee85b0dcff.jpg

04a48762785bd5058c4a (1).jpg

Huyện Long Thành đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đưa đời sống người dân ngày càng phát triển


Đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền về phong trào TDĐKXDĐSVH bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của huyện; chú trọng tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, đồng bào có đạo; Phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH từ huyện đến cơ sở, Ban vận động các ấp, khu góp phần củng cố, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể và người dân về phong trào, làm cho các hoạt động của phong trào ngày càng đi càng thực tiễn đời sống người dân.

Song song đó, nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, thông tin và truyền thông. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, phát huy tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành; Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng tối thiểu 30% tổng số thủ tục hành chính trực tuyến được công bố trên Cổng DVC của tỉnh; Triển khai thực hiện, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trong giải quyết hồ sơ trực tuyến thông qua chức năng thanh toán phí, lệ phí trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Thực hiện ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành của các đơn vị; Tiếp tục tham mưu UBND huyện thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong công sở, xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch của ngành năm 2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Long Thành giao; Phấn đấu có 100% cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các đợt thi đua do các cấp lãnh đạo phát động; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham nhũng; chương trình cải cách hành chính; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Để phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ ngành Văn hóa và Thông tin năm 2024 hiệu quả, Phòng Văn hóa- Thông tin huyện yêu  nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo chính xác kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả của phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng CBCC, viên chức trong toàn ngành.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện công tác khen thưởng phải đảm bảo tính tiêu biểu, nêu gương; khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích đột xuất, quan tâm khen thưởng người có sáng kiến cải tiến, giải pháp bằng các hình thức phù hợp; tổ chức học tập quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ; quán triệt và thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thi đua, khen thưởng nhằm làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin tưởng rằng, với các giải pháp cụ thể, thiết thực, toàn ngành văn hóa thông tin huyện Long Thành sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành về ý nghĩa, vai trò của thi đua yêu nước; giữ vững truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhân dân; đồng thời phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, thống nhất giữa ý chí và hành động, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đảm bảo quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

​ 


Thanh Thảo- Trung tâm VH-TT&TT huyện Long Thành

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Long Thành 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​ ​​

​​