Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện Long Thành tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, cất cánh cùng Sân bay Long Thành”
Huyện Long Thành quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số!
Đảng bộ và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Thực hiện Hướng dẫn hàng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trong 03 năm qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn cơ sở về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong hệ thống Mặt trận huyện theo chuyên đề từng năm gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đồng thời, đối với cấp huyện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Chi bộ cơ quan tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cho 100% đảng viên, cán bộ công chức, nhân viên cơ quan cùng với tiếp tục học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ"". Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị được thực hiện công khai dân chủ. Trong đó tập trung quán triệt cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự giác, trung thực, chân thành, thẳng thắn để xây dựng và bảo vệ lẽ phải, kiên quyết đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch lạc khác, tích cực khắc phục những hạn chế khuyết điểm nếu có.

My (3).jpg 

Đảng viên Chi bộ MTTQ Việt Nam huyện được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết

Đặc biệt là cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận luôn được quán triệt phải có quan điểm và hành động đúng đắng nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, tích cực đấu tranh những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho Nhân dân; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; hiểu và thực hiện đúng nghĩa vụ, quyền hạn; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gương mẫu chấp hành những quy định về chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế của tổ chức, cơ quan, đơn vị và địa phương; tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác, nơi cư trú, kiên quyết đấu tranh các biểu hiện chia rẽ khối đoàn kết trong nội bộ. Đến nay chưa phát hiện những sai phạm về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhất là tinh thần trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đã được nâng lên, đặc biệt là nêu gương thực hiện “Nói đi đôi với làm" theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", Quy định số 30-QĐi/TU ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Quy định số 13-QĐi/HU ngày 18/9/2019 của Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện. Qua đó 96/96 tập thể đã triển khai quán triệt nghiêm túc, đầy đủ nội dung việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đồng thời thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở đảng viên chấp hành các quy định của Đảng đối với đảng viên và thực hiện các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và địa phương về quy chế nêu gương của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Từng đảng viên luôn có ý thức tự giác rèn luyện bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và chấp hành nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng, không có đảng viên trong hệ thống Mặt trận vi phạm.

z5479049768408_17987bfe88a06e9dc5262b93ed17e59c.jpg

Chuyên mục “Gương tốt, việc hay" trên trang Fanpage của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Song song đó, việc tập trung giải quyết một số vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc liên quan đến các lĩnh vực trong đời sống của nhân dân được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chú trọng, cụ thể trong đến nay đã cùng các tổ chức đoàn thể thành viên tham gia kiến nghị Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết các ý kiến phản ánh của Nhân dân như: Tình trạng quy hoạch và triển khai thực hiện dự án còn chậm trên địa bàn huyện; tình hình Nhân dân trong dự án tuyến đường T1, T2 kết nối Cảng hàng không Quốc tế Long Thành còn nhiều băn khoăn về giá đền bù, tái định cư và việc làm sau khi di dời đến nơi ở mới, kiến nghị được quan tâm; việc thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu Nhân dân đồng tình ủng hộ và đề nghị được nhanh chóng thực hiện kiểm kê, bồi thường, cấp tái định cư để người dân sớm ổn định làm ăn sinh sống…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tích cực tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hàng quý đều viết bài biểu dương gương điển hình tiêu biểu gửi về Mặt trận tỉnh xem xét giới thiệu và đăng tải trên trang fanpage của Mặt trận huyện. Kết quả, tính đến nay có 14 tập thể đăng ký mô hình như: “Nuôi heo đất", “Hỗ trợ vốn cho người nghèo vượt khó", “Gắn bó với nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ xã hội hóa giao thông nông thôn, các mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đặc biệt, đối với cấp huyện thực hiện “Chuyên mục gương tốt, việc hay" định kỳ hàng quý đăng tải trên trang fanpage của Mặt trận huyện. Riêng đối với cá nhân, triển khai từng cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện chương trình hành động cụ thể về “Tăng cường tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên trao dồi, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên".

Hiện nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận các ấp, khu đang tiếp tục xây dựng những mô hình “làm theo" góp phần tác động mạnh mẽ đối với công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt kết quả xây dựng mô hình nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong làm việc, thực hiện tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gần dân, tôn trọng và lắng nghe đối thoại với Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc; “Nói đi đôi với làm"; xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, gần dân và liêm khiết góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận.


Kiều Lan - MTTQ Long Thành

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Long Thành



 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​ ​​

​​